Saldokontní knihy

Saldokonto sleduje účty závazků a pohledávek, které jsou označeny v účetní osnově jako saldokontní.

Pomocné účetní knihy evidující účty pro všechny dodavatele a odběratele

Text: Edita Jelínková Hrdličková

Foto: Ladislav Hájek


Saldokonto sleduje účty závazků a pohledávek, které jsou označeny v účetní osnově jako saldokontní. Zpracovává se z nevyrovnaných položek na počátku měsíce. Každý měsíc má své počáteční zůstatky, tj. nevyrovnané položky. Tyto nevyrovnané položky vzniknou z nevyrovnaných položek v daném období či měsíci. Účetní jednotka v rámci podvojného účetnictví pracuje s účetní osnovou. Účtová osnova obsahuje 10 účtových tříd (0–9), které se dále dělí do účtových skupin. První číslo účtu značí účtovou třídu, druhé účtovou skupinu. Často toto číselné označení může pomoci k správnému zúčtování hospodářského případu. Na základě směrné účtové osnovy se vyberou potřebné syntetické účty, které mají trojmístné označení.

Nyní lidsky a snad srozumitelněji. Jedná se o knihy závazků a pohledávek, ve kterých je možné sledovat v návaznosti na bankovní čí hotovostní transakce. Přehled neuhrazených a uhrazených pohledávek, časový horizont splatnosti s možností sledování jednotlivých dodavatelů či odběratelů a jejich platební morálky. Mnoho podnikatelů si samo vystavuje faktury, ale nemá zpětnou vazbu bez zpracování banky na jejich úhradu. Bez saldokontní knihy podnikatel nemá zpětnou vazbu.

Z vaší praxe se asi nejčastěji setkáváte s tím, že paní účetní vám pošle soupis závazků a transakcí z banky a následně požaduje dodání dokladů nebo urguje neuhrazené doklady. Také často slyším od klientů: „to není možné, já jsem vám všechny doklady dal.“ Někdy mě pobaví i výroky, že je účetní ztrácí nebo cíleně vyhazuje. Věřte, není tomu tak. Musíte si uvědomit, že po zpracování bankovních transakcí a pokladny, každý ekonom hledá protistranu prvotního dokladu, na základě kterého proběhla bankovní transakce, nebo neuhrazenou transakci. A opravdu žádnému ekonomovi ani účetní nestojí za to ztrácet doklady, kterých se následně komplikovanou cestou bude domáhat po účetní jednotce a ztrácet s tím čas.

Závěrem

Saldokonto je účetní kniha pohledávek a závazků, kniha, která se nemusí skládat jen z faktur vydaných a přijatých. Je to pomocná účetní kniha, která obsahuje jednotlivé účty pro každého dodavatele a odběratele. V saldokontní knize nemusí být evidovány pouze klasické závazky a pohledávky, jak znáte z běžného života, ale i pohledávky či závazky za zaměstnance, společníky, změny základního kapitálu ostatních kapitálových fondů atd. Tedy kompletně účty směrné účetní osnovy třídy třetí (pohledávky, závazky, zúčtování se zaměstnanci a institucemi, zúčtování daní a dotací, pohledávky za společníky, závazky ke společníkům, přechodné účty aktiv a pasiv, tzv. časové rozlišení, opravné položky k zaúčtovaným vztahům) a čtvrté (základní kapitálové fondy, fondy ze zisku a provedené výsledky hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím, odložená daň) dle směrné účetní osnovy. Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin. Na základě směrné účtové osnovy si sestavuje každá účetní jednotka svůj vlastní účtový rozvrh, což je seznam účtů, které bude při vedení účetnictví daná účetní jednotka používat v návaznosti na České účetní standardy, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb. a č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.