Předčasný nástup do důchodu v návaznosti na souběh podnikání

Staronové zákony, staronové pojmy.

Statistika veterinárních lékařů podle věku

Na předčasný důchod v roce 2019, musíte mít „odpracováno“ alespoň 35 let

Lidé, kteří mají těsně před důchodem a nemají práci nebo už nechtějí pracovat, mohou odejít do předčasného důchodu. Platí základní podmínka: ti, kteří se tak rozhodnou, musí mít alespoň 35 let důchodového pojištění. Pro předčasný starobní důchod v tomto případě platí stejná podmínka jako u řádného starobního důchodu.

Jít do předčasné penze je výhodné především pro lidi s nízkými výdělky a také pro ty, kteří už nemají zaměstnání

Krácení předčasného důchodu

Předčasný důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry.

Základní výměra činí v roce 2019 částku 3270 Kč. Základní výměra je u všech důchodů stejná, nekrátí se.

Procentní výměra důchodu se již krátí, přičemž krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, a sice o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Co si zjistit dopředu

Dřív, než se vypravíte žádat o předčasný důchod, ověřte si, že má ČSSZ všechny vaše podklady – tedy, že všichni zaměstnavatelé správně doložili vaše doby důchodového pojištění a výdělky. Jinak se může stát, že dostanete nižší důchod, než na jaký máte nárok.

Jestli máte aktivovanou datovou schránku, je to jednoduché: důchodové konto si můžete proklepnout on-line v ePortálu ČSSZ.

Jestli datovou schránku nemáte, zašlete ČSSZ písemnou žádost o vystavení informativního osobního listu důchodového pojištění. Když v něm najdete chybu, například budou scházet doklady z některého zaměstnání, ozvěte se. O tento výpis můžete žádat jednou ročně. Ročníkům, které se blíží důchodovému věku, ČSSZ informativní list rozesílá automaticky.

Chci být v předčasném důchodu a souběžně podnikat

V předčasném důchodu je možnost přivýdělku omezená: nesmíte mít výdělek, který zakládá účast na nemocensnkém pojištění. (Takže nesmíte do klasického zaměstnaneckého poměru a případné podnikání může být jen drobné. Pozor, zde se jedná o předčasný důchod, nikoliv o důchod starobní v rámci zákonného nástupu.

Předčasný důchod a přivýdělek jako OSVČ

Pokud podnikáte jako OSVČ v předčasném důchodu, je na vás automaticky pohlíženo jako OSVČ vedlejší. Zde je zásadní tzv. rozhodná částka, při jejímž dosažení jste povinní platit sociální pojištění (jedná se o příjmy po odečtu výdajů), a tudíž vám nenáleží výplata předčasného důchodu.

Rozhodný příjem při podnikání u předčasného starobního důchodu

2018 71 950 Kč
2019 78 476 Kč

Jestliže je samostatná výdělečná činnost vykonávána pouze po část roku, rozhodná částka se úměrně snižuje.

Pokud byste celý kalendářní rok vykonávali samostatnou výdělečnou činnost a vydělali byste si např. v roce 2019 jako osoba samostatně výdělečně činná částku 78 476 Kč nebo více (počítají se příjmy po odečtení výdajů), vraceli byste důchod za celé období, po které byl vyplácen předčasný důchod souběžně s výkonem samostatné výdělečné činnosti. V předčasném důchodu si tedy jako OSVČ můžete přivydělat částku nižší, než je rozhodná částka.

Rozhodná částka platí při podnikání po celý kalendářní rok. V případě kratší samostatné výdělečné činnosti se poměrně krátí i rozhodná částka.

A co pracovně-právní vztah v souběhu s předčasným starobním důchodem na co si dát pozor!!

Předčasný důchod a dohoda o pracovní činnosti

Zde je situace se zaměstnáním v předčasném důchodu komplikovanější. Obecně lze říci, že na dohodu o pracovní činnosti je v předčasném důchodu možno si přivydělat do 2499 Kč měsíčně (od roku 2019 se částka zvýšila na 2999 Kč měsíčně). To ale neplatí bezvýhradně a záleží také na uzavřené smlouvě. Vzhledem k tomu doporučujeme se v předčasném důchodu dohodě o pracovní činnosti vyhnout, protože i kvůli malému přivýdělku můžete ČSSZ vracet i několik důchodů.

Předčasný důchod a dohoda o provedení práce

Od roku 2012 došlo ke změně, kdy se při výdělku nad 10000 korun měsíčně u jednoho zaměstnavatele hradí pojistné. Z toho vyplývá, že na dohodu o provedení práce si v předčasném důchodu můžete přivydělat maximálně 10000 korun měsíčně, aby vám nebyla zastavena výplata starobního důchodu. Maximální počet hodin je omezen na 300 ročně.

Zapamatujete si základní pravidlo: V předčasném důchodu nesmíte vykonávat takovou činnost (pracovat), která zakládá účast na sociálním pojištění. Za období, za které budete mít hrazeno sociální pojištění, vám až do dosažení důchodového věku výplata důchodu nenáleží.

Předdůchod je pravidelně vyplácená penze, kterou občan České republiky získává z vlastních prostředků naspořených v rámci doplňkového penzijního spoření.

Předdůchod vyplácí penzijní společnost nebo životní pojišťovna. Tuto dávku může občan pobírat od 1. ledna 2013.

PŘEDDŮCHOD, že jste to nikdy neslyšeli? Je to obdoba předčasného důchodů za splnění jiných podmínek

Termín „předdůchod“ se rychle ujal a zlidověl, ale nenašli bychom jej v žádném zákoně. Označuje čerpání prostředků našetřených v doplňkovém penzijním spoření, a to za speci..ických podmínek. Tyto podmínky upravuje aktuální znění zákona o dopňkovém penzijním spoření.

Předdůchod – z čeho vychází čerpání

Penzijní připojištění, nebo spoření?

Pokud jste penzijní spoření uzavírali před rokem 2013, nazývalo se penzijní připojištění, to pak bylo od roku 2013 převedeno do tzv. transformovaných fondů. Z nich předdůchod čerpat nelze, ale lze požádat o převedení na doplňkové penzijní spoření. Jedná se jen o administrativní záležitost – potrvá to pár měsíců, ale předdůchod pak lze využít.

Předdůchody vyplácí penzijní společnosti z peněz, které si lidé sami naspořili do fondů. I po šesti letech platí, že jde o luxus, který není pro každého. Zájem ale roste. V roce 2018 předdůchody začalo čerpat rekordní množství lidí, počet nových předdůchodců loni vystoupil na 1239.

Předdůchod – co je třeba učinit k jeho získání

Pro vstup do předdůchodu je třeba spořit alespoň pět let a mít naspořeno tolik peněz, aby měsíční vyplácená penze byla minimálně na úrovni 30 % průměrné mzdy, jak ji vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro rok 2019 tedy platí, že minimální měsíční výše předdůchodu, kterou si člověk musí nechat vyplácet, je 9368 korun. Pro nejkratší potřebný předdůchod na dva roky musí mít lidé naspořeno alespoň zhruba 224 820 korun. Na nejdelší pětiletou variantu pak 562 050 korun.

Předdůchod – příklad

Do předdůchodu je možné vstoupit nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku. Ženy mají momentálně situaci ztíženou o to, že se i pro ně počítá s důchodovým věkem pro muže. Pokud tedy mají děti, pak nyní nemají ve skutečnosti nárok na maximální pětiletý důchod.

Pro příklad u lidí narozených v roce 1959. Důchodový věk pro muže a ženy bez dětí je stanoven na 64 let. Žena se dvěma dětmi má důchodový věk 61 let a osm měsíců. Kdyby tedy mohla vstoupit do předdůchodu o pět let dříve, než je její důchodový věk, měla by na něj nárok už v 56 letech a osmi měsících. Ve skutečnosti ale nárok má až v 59 letech. Podmínky se postupně srovnají s tím, jak se důchodový věk mužů a žen pomalu vyrovnává.

Předdůchod – další aspekty

Odměnou od státu za to, že si budete sami platit penzi a nebudete na pracovním úřadu pobírat podporu v nezaměstnanosti, je dvojí.

Jednak za vás stát po dobu pobírání předdůchodu bude platit zdravotní pojištění a pro účely důchodového pojištění je předdůchod takzvanou vyloučenou dobou.

To je dobré pro výpočet budoucího státního důchodu. Do vyměřovacího základu se totiž nebudou počítat nulové příjmy z období čerpání předdůchodu, a tím se vám nebude snižovat důchod. Na druhou stranu se roky strávené na předdůchodu nezapočítávají do let, ve kterých jste byli účastni na systému důchodového pojištění. Každý takový rok přitom zvyšuje koe..icient procentní výměry důchodu o 1,5 procenta.

Šest základních pravidel předdůchodu

  1. Pobírat předdůchod mohou pouze ti, kteří mají naspořeno na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření dostatek fiinancí pro pravidelnou měsíční výplatu předdůchodu. Ta musí činit 30 % průměrné mzdy.
  2. Pro rok 2018 se musí minimální částka předdůchodu rovnat výši 8629 Kč.
  3. Předdůchod je zapotřebí pobírat alespoň dva roky.
  4. Čerpat předdůchod lze maximálně pět let před dosažením řádného důchodového věku.
  5. Pro získání předdůchodu musí být smlouva o doplňkovém penzijním spoření uzavřena alespoň 60 kalendářních měsíců.
  6. Pobíráním předdůchodu již nejste povinni platit zdravotní pojištění, stáváte se státním pojištěncem.

Předdůchod není to samé jako předčasná penze

U předčasné penze se krácení důchodu nevyhnete. Pokud ale raději zvolíte předdůchod, nemusíte se žádného krácení obávat, a to ani toho, že byste do řádné penze byli bez ..inančních prostředků. Navíc předdůchod může být vhodným řešením pro ty, kteří kvůli vyššímu věku nemohou najít zaměstnání a už vyčerpali všechen nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Při pobírání předdůchodu můžete pracovat klasicky na pracovní smlouvu, a tím si tak navýšit příjmy a zároveň se vyhnout žádosti o předčasnou penzi.

Doba výplaty předdůchodu musí činit minimálně dva roky.

Pro rok 2018 tedy platí, že minimální měsíční výše předdůchodu, kterou si člověk musí nechat vyplácet, je 8630 korun. Pro nejkratší potřebný předdůchod na dva roky musí mít lidé naspořeno alespoň 207 120 korun. Na nejdelší pětiletou variantu pak 517 800 korun.

Závěr

Při pobírání předdůchodu zároveň máte možnost si vydělávat prací i podnikáním. Je pak na vás, jestli si pro účely výpočtu starobního důchodu necháte započítat dobu vyloučenou za předdůchod, nebo se rozhodnete pro výpočet z odváděného důchodového pojištění.

Předdůchod není to samé co předčasný důchod, v předčasném důchodu dostáváte peníze od státu, během předdůchodu čerpáte vlastní naspořené peníze a teprve poté odcházíte do státního důchodu

Při čerpání předdůchodu je tak nutné mít naspořeno na doplňkovém penzijním spoření takovou částku, aby měsíční výplata z předdůchodu činila alespoň 30 % průměrné mzdy stanovené MPSV.

Pro rok 2018 byla průměrná mzda stanovena na částku 28 761 Kč, tedy výše předdůchodu musí být minimálně 8629 Kč měsíčně

Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA
EHV Enterprise, a. s.