Pracující důchodce a odvody (část druhá)

Poživatel starobního důchodu v kombinaci s pracovním poměrem.

V současné době je ještě pro ročníky, které postihly vlny navýšení důchodového věku, běžným trendem, že se sice aktivně nevěnují podnikání, ale zato se mnohdy realizují ve fi rmách formou pracovněprávního vztahu. Začněme od začátku a řekněme si na příkladech varianty pracujícího důchodce a osoby, která se stane pracujícím důchodcem.

U poživatelů řádného starobního důchodu, na který při současné legislativě vzniká nárok dosažením důchodového věku a odpracováním 35 let, musí vznik pracovního poměru zaměstnavatel nahlásit pouze v těchto případech:

  • A) pracovněprávní vztah je uzavřen na dobu neurčitou,
  • B) pracovněprávní vztah je uzavřen na dobu určitou, ale na dobu delší než 1 rok.

Příklad 1: Jsem zaměstnán v rámci pracovněprávního vztahu s účastí na sociálním a zdravotním pojištění a v červenci mi bude přiznán starobní důchod.

Nástup do starobního důchodu jednotlivce nezakládá zaměstnavateli povinnost ukončit pracovní poměr. Vše záleží na dohodě obou stran a v případě, že budoucí poživatel starobního důchodu bude chtít i nadále pracovat, pouze na personálním oddělení nahlásí, že se k danému datu stal starobním důchodcem. V případě, že zaměstnavatel nebude požadovat další práci po starobním důchodci a bude ze strany starobního důchodce požadovat ukončení jejich pracovněprávního vztahu, vzniká zaměstnanci (důchodci) nárok na odstupné.

Čeká nás tak doba, kdy stále více lidí bude svým životem závislá na přímých penězích od státu.

V praxi je pak v rámci důchodového věku velmi oblíbená práce na dohodu o provedení práce. Z důvodu jednodušší administrativy a nižšího zdanění je práce na dohodu atraktivní i pro zaměstnavatele. Při splnění zákonných podmínek může na dohodu o provedení práce pracovat i předčasný důchodce. Na základě dohody o provedení práce, která musí být vždy uzavřena písemně, je možné pracovat pro zaměstnavatele maximálně 300 hodin během kalendářního roku. Do limitu se přitom počítá i práce na základě jiné dohody pro jiné pracovní činnosti pro stejného zaměstnavatele. V písemné dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá. U tohoto typu smluv ovšem lze valorizovat důchod až za dobu uplynutí prvních 365 dní důchodu.

Příklad 2: Důchodce pan Hadimrška, pracuje souběžně na dohodu o provedení práce pro dva zaměstnavatele. U zaměstnavatele A činí jeho měsíční odměna 8000 Kč a u zaměstnavatele B činí měsíční odměna 6000 Kč. Pan Hadimrška má podepsáno prohlášení k dani u zaměstnavatele A, protože zde má vyšší odměnu. Při výpočtu čisté měsíční odměny u zaměstnavatele A je tak uplatněna základní sleva na poplatníka. Čistá odměna u zaměstnavatele A je tedy 8000 Kč, neboť z důvodu odměny do limitu se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění a z důvodu uplatnění slevy na poplatníka se neplatí daň z příjmu. Čistá odměna zaslaná na účet od zaměstnavatele B činí 5100 Kč, neboť je z odměny odvedena daň z příjmu ve výši 900 Kč (15 % z 6000 Kč), sociální a zdravotní pojištění se opět neplatí, neboť je odměna do limitu.

V důchodovém věku je pro zaměstnance, nikoliv zaměstnavatele, výhodnější pracovat na dohodu o pracovní činnosti, na hlavní pracovní poměr nebo v rámci zaměstnání malého rozsahu s přesáhnutím limitu ve výši 2500 Kč/měsíc, který zakládá zaměstnavateli účast na sociálním a zdravotním pojištění. U tohoto typu pracovních poměrů v rámci zaměstnání má poživatel starobního důchodu možnost refundovat za určitou dobu již svůj vyměřený starobní důchod. Navýšení penze není automatické, o přepočet je třeba požádat. Jakým způsobem a co je potřeba doložit?

Zvýšení důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení výhradně na základě písemné žádosti. Tu je možné podat nejlépe prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště. K žádosti se přikládají evidenční listy důchodového zabezpečení, prokazující dobu výdělečné činnosti, pokud již nebyl zaměstnavatelem zaslán na ČSSZ.

Závěrem doporučuji lidem, kteří se stanou v dohledné době 5–10 let důchodci, vyhotovit si na písemnou žádost u pražské centrály České správy sociálního zabezpečení, Křížova 25, 225 08, Praha 5, informativní osobní list důchodového pojištění, který zaznamenává odpracovanou dobu a vyměřovací základ důchodu jednotlivci.

Má osobní vize do budoucna ohledně důchodového věku je taková, že dojde k prolomení tabu a důchody začnou být hrazeny z daní, zejména DPH, neboť odvody na sociálním pojištění nebudou stačit k proplacení důchodů stále narůstající populace v důchodovém věku. Věkovou hranici pak nelze zvyšovat donekonečna, protože člověk má své fyzické limity. Čeká nás tak doba, kdy stále více lidí bude svým životem závislá na přímých penězích od státu.

Vtip pro krásné letní dny:
Dva kamarádi se koupou v moři, jeden z nich ztratí své zuby a naříká. Tomu druhému je to líto, tak vyndá ty své a říká: „Koukej, už jsem je našel.“ Ten druhý je zkusí a říká:
„To nejsou moje.“ a zahodí je do moře.

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise a. s.