Nástup do předčasného starobního důchodu

Vážení čtenáři, dnes otevřeme témata, na která byly dotazy v rámci putovního semináře KVL ČR v roce 2019. Tímto tématem probereme podmínky a rizika v návaznosti na podnikání a souběhu předčasného starobního důchodu. V současné době není nic neobvyklého, že aktivní důchodci pracují. Ale méně obvyklé je, že se subjekt rozhodne jít do předčasného starobního důchodu a i přesto chce pracovat. Současná legislativa se k tomu postavila tak, že výrazně omezila příjmy v rámci podnikání a souběhu předčasného starobního důchodu.

Kdy mohu nastoupit do předčasného starobního důchodu

Zákon o důchodovém pojištění říká, že pokud má člověk nárok na řádný důchod dřív, než v šedesáti třech letech, může do předčasného důchodu odejít maximálně tři roky před penzijním věkem. Dosáhnete-li řádného důchodového věku ve třiašedesáti nebo později, můžete do předčasného důchodu odejít až o pět let dřív, musí vám ale být minimálně šedesát. Nezbytnou podmínkou je, že máte splněné doby účasti na důchodovém pojištění, které jsou potřebné pro vznik nároku na (řádný) starobní důchod.

Krácení u předčasného důchodu

Předčasný důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra činí v roce 2019 částku 3 270 Kč. Základní výměra je u všech důchodů stejná, nekrátí se.

Procentní výměra důchodu se již krátí, přičemž krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, a sice o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % výpočtového základu za období od 361 dnů do 720. kalendářního dne a o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

DOSAŽENÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU POTŘEBNÁ DOBA POJIŠTĚNÍ
před rokem 2010 25 let
v roce 2010 26 let
v roce 2011 27 let
v roce 2012 28 let
v roce 2013 29 let
v roce 2014 30 let
v roce 2015 31 let
v roce 2016 32 let
v roce 2017 33 let
v roce 2018 34 let
po roce 2018 35 let
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Jak se počítá předčasný důchod

Paní Novosadová má průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací  základ) ve výši 32 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 42 let. Do předčasného důchodu odejde dříve o 710 dní před dosažením řádného důchodového věku. Krácení se tedy provede za 8 x 90 započatých kalendářních dní. Výpočtový základ se bude krátit o 8,4 %.

  • Výpočtový základ paní Novosadové je 18 968 Kč (do první redukční hranice 14 388 Kč se osobní vyměřovací základ počítá ze 100 %, v druhé redukční hranici od 14 388 Kč do 130 796 Kč se počítá z 26 %).
  • Procentní výměra za odpracované roky činí 63 % (42 let x 1,5 %).
  • Procentní výměra důchodu před krácením je 11 950 Kč (18 968 Kč x 63 %).
  • Krácení za předčasnost u paní Novosadové je 8,4 %, v korunách tedy 1 593 Kč (18 968 Kč x 8,4 %).
  • Základní výměra důchodu paní Novosadové je 3 270 Kč.
  • Procentní výměra důchodu paní Novosadové je 10 357 Kč (11 950 Kč – 1 593 Kč).
  • Měsíční předčasný důchod paní Novosadové přiznaný začátkem roku 2019 bude 13 627 Kč (3 270 Kč + 10 357 Kč).

Z předčasného důchodu nebude paní Novosadová platit žádné daně a každý měsíc bude dostávat na svůj bankovní účet částku 13 627 Kč (zdroj MF ČR)

OSVČ a předčasný starobní důchod

Výkon činnosti osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které byl přiznán předčasný starobní důchod (dle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), je považován za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (SVČ), jestliže tuto skutečnost OSVČ příslušné správě sociálního zabezpečení oznámila nejpozději na „Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ“ za kalendářní rok (dále jen přehled), ve kterém chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost.

Specifikace poživatele starobního důchodu

OSVČ, které je přiznán předčasný důchod, musí vykonávat samostatnou výdělečnou činnost jen v takovém rozsahu, který nezakládá účast na důchodovém pojištění dle § 27 citovaného zákona (tj. nedosáhne rozhodné částky – viz níže). V případě dosažení částky zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění zanikne nárok na výplatu předčasného starobního důchodu a neoprávněně vyplacené dávky důchodu musí klient vrátit.

Nově zaregistrované OSVČ, které již při prvním oznámení SVČ jsou poživateli předčasného důchodu a uvedou tuto skutečnost na předepsaném tiskopisu „Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti“, nemají v prvním kalendářním roce výkonu SVČ povinnost platit zálohu na důchodové pojištění. Zároveň tato OSVČ písemně stvrdí, že bude vykonávat činnost v takovém rozsahu, který nezaloží účast na důchodovém pojištění.

Byla-li však SVČ v předchozím kalendářním roce již vykonávána, je poživatel předčasného starobního důchodu povinen platit zálohy na pojistné i v období výkonu vedlejší činnosti z důvodu přiznání předčasného starobního důchodu, jestliže jeho příjmy po odpočtu výdajů, resp. daňový základ v předchozím kalendářním roce dosáhl rozhodné částky. Zálohy je OSVČ povinna platit až do měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém bude nebo by měl být podán přehled za kalendářní rok, ve kterém byl předčasný starobní důchod přiznán. Uhrazené zálohy za období výkonu vedlejší činnosti jsou pak OSVČ vráceny po podání přehledu, jestliže daňový základ skutečně nedosáhl rozhodné částky pro účast na pojištění.

V roce 2018 činila rozhodná částka pro účast na důchodovém pojištění 71 950 Kč. V roce  2019 činí rozhodná částka pro účast na důchodovém pojištění 78 476  Kč. Rozhodná částka se snižuje o 1/12 za každý měsíc, v němž nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost, nebo v němž po celý kalendářní měsíc měla OSVČ nárok na nemocenské dávky z nemocenského pojištění OSVČ. V případě dosažení částky zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění, zanikne nárok na výplatu předčasného starobního důchodu a neoprávněně vyplacené dávky důchodu budou vymahatelným přeplatkem.

Zapamatujete si základní pravidlo: V předčasném důchodu nesmíte vykonávat takovou činnost (pracovat), která zakládá účast na sociálním pojištění. Za období, za které budete mít hrazeno sociální pojištění, vám až do dosažení důchodového věku výplata důchodu nenáleží.

Předčasný důchod dohoda o provedení práce

Od roku 2012 došlo ke změně, kdy se při výdělku nad 10.000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele hradí pojistné. Z tohoto vyplývá, že na dohodu o provedení práce si v předčasném důchodu můžete přivydělat max. 10.000 Kč měsíčně, aby vám nebyla zastavena výplata starobního důchodu. Maximální počet hodin je omezen na 300 ročně.

Předčasný důchod a dohoda o pracovní činnosti

Zde je situace se zaměstnáním v předčasném důchodu komplikovanější. Obecně lze říci, že na dohodu o pracovní činnosti je v předčasném důchodu možno si přivydělat do 2.499 Kč měsíčně (od roku 2019 se částka zvýšila na 2.999 Kč měsíčně). Toto ale neplatí bezvýhradně a záleží také na uzavřené smlouvě. Vzhledem k tomu doporučujeme se v předčasném důchodu dohodě o pracovní činnosti vyhnout, protože i kvůli malému přivýdělku můžete ČSSZ vracet i několik důchodů.

NA DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE SI V PŘEDČASNÉM DŮCHODU MŮŽETE PŘIVYDĚLAT MAX. 10.000 KČ MĚSÍČNĚ

Závěr

Jak je výše uvedeno, je třeba si dát pozor na určité zákonné podmínky v rámci čerpání starobního důchodu. I přesto, že důchodového věku dosáhnete až v roce 2021, můžete odejít do tzv. předčasného důchodu už letos. Zároveň musíte splnit podmínku získaných alespoň 35 let pojištění, pro předčasný starobní důchod totiž platí, že minimální doba důchodového pojištění se stanoví výhradně podle roku, ve kterém občan dosáhne důchodového věku.  Zákon o důchodovém pojištění říká: „Je-li důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o tři roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o pět let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.“ Pokud je tedy důchodový věk člověka například 63 let a osm měsíců, může jít do důchodu nejvýše o tři roky a osm měsíců dříve. Člověk s důchodovým věkem 64 let a dva měsíce může jít do důchodu dříve nejvýše o čtyři roky a dva měsíce apod. Teprve lidé, jejichž důchodový věk je 65 let, budou moci mít předčasný starobní důchod přiznaný o celých pět let dříve před dosažením důchodového věku. O krácení a částkách v případě souběhu OSVČ a podnikání, jak je uvedeno výše, je třeba si dát pozor na výši přivýdělku, jinak by mohlo nastat vrácení důchodu. Proto je lepší volba pracovat na pracovně právní vztah bez účasti na sociálním a zdravotním.

Vtip na závěr:
Dva důchodci se procházejí v parku. Potkají pěknou mladou dívku a jeden povídá: "Teď bych si přál, aby mi bylo dvacet let." "Blázne, kvůli čtvrt hodině zábavy bys chtěl dalších čtyřicet let pracovat?"

Krásné jarní dny Vám přeje Edita Jelínková Hrdličková EHV Enterprise, a.s.