Na co si dát pozor při zrušení registrace DPH, lhůty podání daňových přiznání za rok 2022

Po smršti dotazů, jak postupovat při zrušení registrace DPH, o kterém jsem psala v předcházejícím čísle, na základě novely, kdy došlo ke změně obratu

Text: Edita Jelínková Hrdličková


Po smršti dotazů, jak postupovat při zrušení registrace DPH, o kterém jsem psala v předcházejícím čísle, na základě novely, kdy došlo ke změně obratu z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč, upozorňuji, že je třeba (pokud nad zrušením DPH uvažujete) pečlivě zrevidovat aktiva a pasiva, kde naleznete evidovaný majetek, zásoby atd.

Musíte si uvědomit, že při zrušení registrace je nutné zrevidovat již historicky uplatněné DPH, které jste si v rámci vstupu aplikovali vůči finančnímu úřadu.

Např. v roce 2021 jste si koupili osobní automobil, který byl řádně vložen do majetku firmy. Cena automobilu byla 500 000 Kč + 21 % DPH. Vy jste tedy prodejci zaplatili 605 000 Kč. Vaše účetní uplatnila buď jednorázově, nebo poměrnou částí při podání DPH částku 105 000 Kč vůči finančnímu úřadu. Proč píši poměrnou částkou? Mnoho poplatníků aplikuje metodu poměrného odepisování DPH na vstupu s myšlenkou, aby stále něco platili a nežádali u FÚ nadměrný odpočet z mně neznámých důvodů. Asi nějaké optické optimalizace, které nevidím za příliš rozumné. Přitom není a nebylo nic jednoduššího, jak uvádí zákon o DPH v podávaném přiznání k DPH, vymezit nákup hmotného majetku a z hlediska opatrnosti zaslat FÚ technický průkaz, kde budete vlastníkem jako OSVČ či firma + fakturu od dodavatele, proč právě v tomto období vznikl tak vysoký nárok na vrácení DPH.

A nyní se vrátím k meritu věci a našemu příkladu. Nyní váháte s možností novely o DPH a změny obratu, který je 2 000 000 Kč a vy ho nedosahujete, o možnost zrušení plátcovství.

Je povinnost podle § 79a odst. 1 zákona o DPH tento uplatněný odpočet v dřívější době adekvátně snížit. Tedy poměrnou část z již historicky uplatněného DPH finančnímu úřadu vrátit. Částky, o které je třeba odpočet daně snížit, najdete v ustanovení § 79a odst. 2 zákona o DPH.

Pro výpočet částky snížení odpočtu daně u dlouhodobého majetku se (dle ustanovení § 79a odst. 2 ZDPH) použije přiměřeně § 78d odst. 2 ZDPH, tedy vzorec pro jednorázovou úpravu odpočtu daně s dosazením počtu let zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně. Jelikož lhůta pro úpravu odpočtu daně činí v případě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení a v případě pozemků 10 let a u ostatního dlouhodobého majetku, jako jsou automobily, 5 let, znamená to, že pokud má plátce k datu zrušení registrace v majetku dlouhodobý majetek, u kterého již tato lhůta pro úpravu odpočtu daně uplynula, nebude již nárok na odpočet daně při rušení registrace u tohoto majetku snižovat.

U vozidla, jak uvádím v příkladu, to bude poměrná část dle zařazení majetku do podnikání. Ale pozor! U zásob a nedokončeného majetku dochází k vratce částky ve výši uplatněného odpočtu. Příklad: Nákup léčiv evidovaných v zásobách ve výši 100 000 Kč, např. v sazbě DPH 15 %, zde je povinnost při zrušení plátcovství vypořádat a vrátit DPH ve výši uplatněného odpočtu. V našem příkladu je tedy poplatník povinen vypořádat částku ve výši 15 000 Kč bez ohledu na to, jak dlouho má tuto zásobu v majetku podnikání.

K tomuto tématu jsem dnes napsala výše uvedené i z důvodů, že nyní máte možnost v rámci přiznání k dani z příjmu jak právnických, tak fyzických osob za rok 2022 dořešit staré resty. Zkontrolovat majetky a jiné, u kterých jste například neaplikovali odpisy, případně zásoby, které prošly expirací a budou řádně podloženy fyzickou inventurou, jak ukládá zákon.

Zde upozorňuji, že vstoupil v platnost § 72 odst. 6 daňového řádu, a to má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněném správcem daně, tedy ve formátu xml.

Lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2022

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2022 je do 3. 4. 2023. Pro podání elektronicky je lhůta 4 měsíce, tedy do 2. 5. 2023. U odkladu na 6 měsíců do 30. 6. 2022, které vám umožní na základě plné moci daňový poradce nebo advokát. Plná moc nemusí být uložena v 3měsíční lhůtě u správce daně.

Závěr:

Změnou obratu na základě novely o DPH z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč se mnoho poplatníků rozhodlo nebo stále rozhoduje, zda stále bude plátcem DPH, či ne. Tento krok je třeba velmi dobře uvážit z hlediska majetku a zásob evidovaného v účetnictví. Dříve uplatněné DPH na nákup zboží musíte k datu posledního podání v případě zrušení registrace vrátit zpět finančnímu úřadu. Proto zde apeluji na důkladnou fyzickou inventuru zásob v návaznosti na revizi evidence zásob a majetku zavedeného v účetnictví včetně revize sazeb DPH u jednotlivých položek zásob. U automobilu, který je nejčastějším majetkem u poplatníků, je povinnost podle § 79a odst. 1 zákona o DPH tento uplatněný odpočet v dřívější době adekvátně snížit a rozdíl vrátit finančnímu úřadu. Lhůty pro podání daně z příjmu jak fyzických osob, tak právnických osob elektronicky díky zákonem zřízeným datovým schránkám jsou do 2. 5. 2023 za rok 2022. V případě odkladů advokátem či daňovým poradcem do 30. 6. 2023.

Vtip na závěr:

Muž u pokladny přede mnou právě vyskládal na pás růže, svíčky, kondomy, stahovací pásky, kobercovou pásku a pytle na odpadky. Myslím, že má plán A i plán B.

Krásné a pohodové dny vám přeji

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.