Možnost zrušení registrace plátce DPH

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s vyznačením navrhovaných změn k 1. 1. 2023

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s vyznačením navrhovaných změn k 1. 1. 2023

Text: Edita Jelínková Hrdličková
Foto: Edita Jelínková Hrdličková


Dneska tu otevřu ožehavé téma možnosti zrušení DPH. Jako vždy nám úřady připravily mnoho změn na poslední chvíli a je proto nutné zvážit kroky a následně důsledky při aplikaci daných změn. Účinnost nastává uveřejněním ve sbírce zákonů, která vyšla dne 2. 12. 2022 včetně daňového balíčku 2023, novely DPH, daně z příjmu a souvisejících zákonů. Najdete ho pod číslem 366/2022 Sb., s datem účinnosti 1. 1. 2023.

§ 6 č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

(1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

(2) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.

§ 106b č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zrušení registrace plátce na žádost

(1) O zrušení registrace může plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, požádat, pokud splňuje tyto podmínky:

a) uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem a tento plátce

1. nedosáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratu většího než 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč, nebo

2. uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nebo

b) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti.

(2) O zrušení registrace může plátce, který nemá sídlo v tuzemsku, požádat, pokud splňuje tyto podmínky:

a) za 6 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v tuzemsku neuskutečnil zdanitelné plnění nebo dodání zboží do jiného členského státu osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou

1. zdanitelného plnění, u kterého je povinna přiznat daň osoba, které je toto plnění poskytováno,

2. dodání zboží, které by tento plátce mohl dodat jako prostřední osoba pro kupujícího, pokud by v tuzemsku nebyl plátcem,

3. vybraného plnění, na které je použit zvláštní režim jednoho správního místa, nebo

b) přestal v tuzemsku uskutečňovat ekonomické činnosti.

(3) O zrušení registrace může plátce podle § 6b nebo § 6e požádat, pokud

a) uplynuly 3 měsíce ode dne, kdy se stal plátcem, a

 b) jeho obrat nepřesáhl za 3 bezprostředně předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce 250 000 Kč 500 000 Kč.

Ode dne nabytí účinnosti přechodných ustanovení od 3. 12. 2022 již nevzniká osobám s obratem přesahujícím 1 000 000 Kč, ale nepřesahujícím 2 000 000 Kč, a to za výše vymezené období, povinnost podat přihlášku k registraci z titulu překročení obratu. Pokud podají tyto osoby přihlášku k registraci k DPH po nabytí účinnosti přechodných ustanovení, plátcem se z důvodů překročení obratu nestanou.

Žádost lze podat prostřednictvím formuláře na finanční správě viz odkaz: https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5129_5.pdf

Pokud se takto rozhodnete a budete chtít žádat o zrušení registrace a váš obrat za 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích bezprostředně předcházejících dni nabytí účinnosti tohoto ustanovení tedy (3. 12. 2022) přesáhl v obratu částku 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč. Finanční správa připravila přechodník, které když firma plátce DPH nepodala žádost do 8. 12. 2022, musí postupovat podle § 106 b a dodržet jeden rok registrace, jak uvádím výše. Požádat o zrušení registrace mohou také plátci podle § 6b zákona o DPH nebo plátci podle § 6e zákona o DPH, jejichž obrat za období září 2022 až listopad 2022 přesáhl 250 000 Kč, ale nepřesáhl 500 000 Kč.

Zrušení registrace má i velmi zásadní dopady jako § 79a, vrácení DPH z již pořízeného majetku a zásob, kde byl uplatněn v dřívějších letech odpočet DPH.

Ještě tu zrekapituluji definici obratu, který je upravený v § 6 zákona o DPH. Co že to vlastně je, co se tam počítá a co ne. Do obratu se počítají pouze příjmy s místem plnění v tuzemsku. Existují osvobozená plnění a některá se do obratu počítají některá ne. Např. lékařské služby, které jsou osvobozeny podle § 58 se do obratu nezahrnují. Nájem nemovitostí § 56 se do obratu počítá. Například občan fyzická osoba pronajímá byt, příjem zdaňuje, v § 9 DPFO tato částka vstupuje do obratu, pokud ale bude mít pouze tento příjem, tak se nic neděje (viz § 6), ale když k tomu dodá 10 Kč z jiné činnosti neosvobozené, tak při souhrnném obratu nad 1 mil. (nově 2 mil.) padá do registrace.

Závěr:

Problematika DPH včetně výkladu a zákona je dosti složitá, ale snažila jsem se vám tu otevřít možnosti, které přinesla novela změnou hranice k registraci, která byla 1 mil. Kč a od 1. 1. 2023 je 2 mil. Kč. Vždy dávám přirovnání, že DPH je něco, co podnikatelskému subjektu nepatří. V ČR je 95 % zboží a služeb zatíženo DPH, a to ve třech sazbách. U podnikatelských subjektů to funguje tak, že při nákupu zboží či služeb uplatní vůči FÚ danou sazbu DPH. Při prodeji ji včetně přidané hodnoty z marže zase vrátí FÚ. Pokud si podnikatel koupí jeden chleba a deset rohlíků, které nebudou použity za účelem dalšího prodeje, a sní je s rodinou, tak je snědli jako každý běžný občan i s DPH. Vstup DPH u zboží a služeb, které nejsou za účelem ekonomické činnosti, si nemůže nárokovat. A bohužel chutná snídaně v rámci firmy také ne. Těm z vás, kteří jste se stali plátci DPH letos a zvládli jste šibeniční termín, který vyšel 3. 12. 2022, a zvládly jste do 8. 12. 2022 požádat o zrušení registrace těm gratuluji a v rámci veterinární praxe, která je zatížena z 80 % daní 21 % DPH, se to určitě vyplatí. Vy, kteří jste tuto lhůtu promeškali bohužel musíte postupovat v souladu s § 106b č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. A kdo je připraven není překvapen, proto jsem přiložila odkaz na dané téma, viz. levý sloupec kde je třeba v jeho části dvě dát odůvodnění žádosti, jako například: Žádám o zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty na základě zákona č. 366/2022 Sb., čl. II. Než se rozhodnete jakkoli, doporučuji součinnost s odborníkem a paní účetní, aby vám pak nepřišel výměr na DPH, které jste si dříve uplatnili, což úřady velmi rychle zjistí.

Tak a perlička odlehčující na závěr. Vzhledem k tomu, že připravuji tento text v období Vánoc, dovolím si "perličku" závěrem. Ta bude zcela jistě aktuální i v průběhu roku 2023. Firmy i nyní řeší dárky pro zaměstnance (kapry, kolekce, víno, vánoční dekorace) s cílem, jak by své zaměstnance potěšily. Ale pozor, jakýkoliv dárek pro zaměstnance je příjem k dodanění do mzdy, a to včetně sociálního a zdravotního. Z pohledu zaměstnance jde o příjem, podle § 6 je to nepeněžní příjem související s jeho zaměstnáním. Nepeněžní dary jsou osvobozené dle § 6 odst. 9 písm. g) DP s podmínkou hodnoty do 2 tis. Kč, což by čokoládová kolekce jistě splnila, ale kapr, víno a nějaká hezká maličkost hodného a svědomitého zaměstnavatele při dnešních cenách asi ne. A moc nevěřím, že byste jako podnikatelé tvořili fondy kulturních a sociálních potřeb, kde by se to aplikovalo jinak.

Krásné zimní období vám přeji, a to mě motivovalo zavolat na ČEZ, jestli by taky neměli jak supermarkety Black Friday. Odpověděli, že když nezaplatím elektřinu, že bude.

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.

zrušení registrace.jpg