Jak je to s mateřskou rodičovskou dovolenou?

Aneb co by budoucí maminky či tatínkové měli vést v patrnosti

Dnes si již podruhé otevřeme téma mateřská – rodičovská dovolená. Možnosti a nároky, jak se na tento nelehký úkol připravit z hlediska čerpání financí, a to nejen u žen, ale i u mužů. V současné době a při současné legislativě se rodina může rozhodnout, kdo převezme péči o budoucího potomka a s tím spojené nároky na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. Úvodem si vysvětlíme rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, lidé si to mnohdy pletou, ale každý způsob má jiná plnění a možnosti z hlediska čerpání a ostatních aspektů této problematiky.

Jak žádat o mateřskou

Peněžitou pomoc v mateřství žena dostává nejdřív od začátku osmého a nejpozději od začátku šestého týdne před očekávaným termínem porodu, který potvrdí lékař. Když si v tomto rozmezí datum sama neurčí a neoznámí ho okresní správě sociálního zabezpečení, považuje se automaticky za začátek čerpání peněžité pomoci v mateřství začátek šestého týdne před porodem. Do té doby je nutné mít splněné potřebné doby účasti na nemocenském pojištění. Když porodíte před původně stanoveným začátkem čerpání peněžité pomoci v mateřství, náleží vám dávka ode dne porodu. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství by tedy budoucí maminka měla vyřídit už v těhotenství. Formulář vydá a podepíše gynekolog, který v něm potvrdí očekávaný termín porodu (případně je tiskopis k dostání i na okresních správách sociálního zabezpečení).

Jak vyřídit žádost o rodičovský příspěvek

O rodičovský příspěvek se žádá na úřadu práce podle místa bydliště, kde je třeba předložit rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče a také potvrzení od České správy sociálního pojištění o nároku na dávku, která ovlivňuje nárok na rodičovský příspěvek a jeho výši. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič až po skončení peněžité pomoci v mateřství. V případě, že rodič na mateřskou dovolenou nárok neměl, dostane rodičovský příspěvek hned po narození dítěte.

Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou

Už z názvu lze odvodit, že mateřská dovolená se odehrává v období mateřství. V tomto období získávají maminky peněžité podpory. Na mateřskou dovolenou má právo zaměstnankyně po dobu 28, výjimečně po dobu 37 týdnů, a to pouze v případě, že porodila jedno nebo více dětí. Zaměstnavatel v tomto případě je povinen poskytnout mateřskou dovolenou. Rodičovská dovolená slouží k prohloubení péče o dítě. Tato dovolená je poskytovaná po ukončení mateřské dovolené, kdy dochází k čerpání rodičovského příspěvku. Zaměstnavatel je povinen poskytnou rodičovskou dovolenout na žádost, ihned po skončení mateřské dovolené.

O RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK SE ŽÁDÁ NA ÚŘADU PRÁCE DLE MÍSTA BYDLIŠTĚ

Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou spočívá v tom, že jako mateřská dovolená je označována dovolená, na kterou má právo každá žena v případě, že porodí jedno nebo více dětí. V tomto případě dostává mateřskou peněžní podporu. V okamžiku skončení této mateřské dovolené má žena nebo muž právo zažádat o rodičovskou dovolenou, která navazuje na skončení mateřské dovolené. Během rodičovského příspěvku se lze vystřídat. Otec může na mateřskou nastoupit pouze ve speciálních případech. Při uzavření písemné dohody mezi rodiči může otec na mateřskou nastoupit nejdříve od začátku sedmého týdne po porodu. Střídání rodičů během pobírání rodičovského příspěvku není ničím neobvyklým. Při vyřízení potřebné administrativy je možné provést změnu jedenkrát za tři měsíce.

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) i rodičovský příspěvek jsou státními dávkami. Mezi oběma dávkami je několik významných rozdílů.

Jak se liší mateřský a rodičovský příspěvek

Mateřskou nedostane každá maminka. Aby vznikl zaměstnankyni nárok na mateřskou, tak jí musí v den nástupu na mateřskou trvat účast na nemocenském pojištění. Současně musí zaměstnankyně získat dobu pojištění v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech. OSVČ musí kromě stejné potřebné doby pojištění být ještě účastna na dobrovolném nemocenském pojištění 180 dní v období jednoho roku před porodem.

Přivýdělek je během pobírání PPM povolen, ale nesmíte vykonávat práci, z níž, resp. z jejíhož nemocenského pojištění, sociální dávka náleží. Tedy obecně řečeno pracovněprávní vztah s účastí na sociální a zdravotním pojištění. Nemůžete tedy vykonávat stejnou práci, za kterou jste pobírali mzdu nebo odměnu, z níž bylo odváděno pojistné na nemocenské pojištění, tedy ze které je dávka vypočítána. Nesprávné a protiprávní je to, když se s vámi zaměstnavatel dohodne, jak se v praxi někdy děje, že budete vykonávat dosavadní práci na jinou smlouvu nebo dohodu, že tedy z pojištění z původního pracovního poměru bude čerpat dávku, ale práci bude nadále vykonávat na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr. Nesmíte mít u jednoho zaměstnavatele dvě či více smlouvy na stejný druh práce, protože zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. OSVČ pak nesmějí během čerpání peněžité pomoci v mateřství vykonávat samostatnou výdělečnou činnost osobně vůbec.

DÉLKA MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ ZÁLEŽÍ NA VÁS, PŘIČEMŽ SI MŮŽETE ZVOLIT JEJICH TRVÁNÍ

Pokud jste otec či matka na rodičovské dovolené a pobíráte rodičovský příspěvek, můžete si k tomu podle platných zákonů přivydělávat bez omezení. A to i tehdy, pokud jste na rodičovské dovolené poskytnuté zaměstnavatelem. Pro to, abyste o nárok na rodičovský příspěvek nepřišla, je potřeba dodržet pravidlo, kterým je zabezpečení osobní, celodenní a řádné péče o dítě. Srozumitelněji řečeno za celodenní a řádnou péči o děti se považuje i situace, pokud vaše dítě (je-li mladší 2 let) navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo dětskou skupinu v rozsahu maximálně 46 hodin v měsíci. Pokud je vaše dítě starší 2 let, tak se docházka do zmíněných zařízení nesleduje vůbec a pracovat můžete bez jakéhokoliv omezení s tím, že rodičovský příspěvek vám bude nadále vyplácen.

Jaká je výše rodičovského příspěvku v roce 2019 Už loni přišla vláda s novinkou, díky které si rodiče sami mohou rozhodnut, jak rychle si svůj rodičovský příspěvek vyčerpají. Je tedy na nich, jakou výši i délku čerpání si zvolí. Celková výše rodičovského příspěvku v roce 2019 činí 220 000 Kč. Rodič také může v průběhu čerpání změnit délku a výši příspěvku, a to jedenkrát za tři měsíce. Při změně délky doby čerpání se vezme zůstatek nečerpané částky příspěvku 220 tisíc a ten se jednoduše vydělí zbývajícím počtem měsíců. Rodiče mohou čerpat rodičovský příspěvek nejdéle do čtyř let věku dítěte. Rychlost čerpání rodičovské dovolené si však nemohou zvolit rodiče, kteří pracují jako OSVČ a neplatí si nemocenské pojištění.

Od 1. ledna 2020 by mělo dojít ke zvýšení rodičovského příspěvku o 80 000 Kč. Nárok na vyšší částku budou mít i stávající rodiče s dětmi mladšími čtyř let, kteří si o ni budou moci zažádat. Rodičům, kteří v tuto dobu budou rodičovský příspěvek pobírat, se částka rodičovského příspěvku navýší automaticky.

Jaké jsou varianty čerpání rodičovského příspěvku

Rodič má možnost čerpat příspěvek až do výše odpovídající peněžité pomoci v mateřství, tedy až do částky 36 750 korun měsíčně. Částku tedy nelze vyčerpat najednou. Měsíční výše však stále nebude moci být vyšší než 70 % vyměřovacího základu (zjednodušeně se jedná o hrubý měsíční příjem). V současné době přitom platí, že pokud nelze žádnému z rodičů stanovit k datu narození dítěte denní vyměřovací základ, náleží jim rodičovský příspěvek bez možnosti volby v pevně stanovených částkách do čtyř let věku dítěte. Nejčastěji se to týká studentů, nezaměstnaných nebo osob samostatně výdělečně činných, kteří nejsou účastni na nemocenském pojištění.

Kdy rodičovská končí a jak se dá prodloužit

Délka mateřské a rodičovské dovolené záleží na vás, přičemž si můžete zvolit jejich trvání. Standardně se počítá s délkou tří let, kdy vám rodičovská končí a zaměstnavatel vám drží pracovní místo. Se zaměstnavatelem se ovšem můžete domluvit a do práce nastoupit už dříve. V druhém případě pak lze také požádat o prodloužení rodičovské. Dokud nejsou dítěti tři roky, musí vám zaměstnavatel ze zákona vyhovět. Ovšem v případě, kdy chcete nastoupit do zaměstnání dříve, než jste původně nahlásili, je to možné pouze se souhlasem zaměstnavatele. Rodič také může být na rodičovské dovolené bez rodičovského příspěvku, stejně tak může pobírat rodičovský příspěvek a zároveň pracovat. Po vyčerpání rodičovského příspěvku rodičovskou dovolenou prodloužit nelze.

Závěr

Z výše uvedeného je zřejmé, že nárok na mateřskou dovolenou nemá každý. U rodičovského příspěvku ano. U pracovněprávních vztahů s účastí na sociálním zabezpečení je mateřská jednodušší, ovšem musí splnit dobu pojištění v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech. Bohužel u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) už to vždy tak jednoznačné není. Zde je nutné si dávat velký pozor na to, aby matka byla účastna na dobrovolném nemocenském pojištění 180 dní v období jednoho roku před porodem. Pokud tuto podmínku nesplní, nemá nárok na mateřskou a přestupuje na čerpání rodičovského příspěvku. Příjem partnera může hrát roli při výběru délky rodičovského příspěvku, na výpočet mateřské nemá vliv, jak vysokou mzdu má druhý z rodičů. Mateřská se vypočítává zpravidla z příjmu maminky. U rodičovského příspěvku tomu tak není. Pro možnost volby měsíční částky rodičovského příspěvku je možné uplatnit i příjem otce dítěte, aby maminka dosáhla na vyšší měsíční rodičovský příspěvek. Činnost v podnikání ukončovat nemusíte, v momentě, kdy OSVČ nastoupí na mateřskou, už osobně nemůže vykonávat činnost, v rámci které pobírá tyto dávky. Je to asi jako kdyby se OSVČ „hodila marod“, ale přitom prostě dál pracovala a pobírala za to příjem. Výdělečnou činnost, ale přerušovat nebo ukončovat nemusí. Daná OSVČ může vykonávat činnost jiné povahy, než se kterou je na mateřské. Jinou formou pak vykonává tu samou činnost, ale prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob.

Krásné letní dny vám přeje

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.