Evidence skutečných majitelů

Transparentnost, na níž se již léta čeká.

Dnes si osvěžíme další legislativní povinnost, kterou musí splnit podnikatelské subjekty, A co že to vlastně je evidence skutečných majitelů?

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění účinném od 1. ledna 2018 (dále také jen „rejstříkový zákon“), zřizuje evidenci skutečných majitelů k 1. lednu 2018. V podrobnostech viz § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb.

Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Evidence je neveřejná a je vedena rejstříkovými soudy.

Evidováni jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb. a skuteční majitelé svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů.

Nezapisují se právnické osoby registrované mimo režim veřejných rejstříků jako například veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby, registrované církve a náboženské společnosti a další právnické osoby podle zákona o církvích a náboženských společnostech, honební společenstva, politické strany a politická hnutí.

SKUTEČNÝM MAJITELEM JE OSOBA, KTERÁ MÁ FAKTICKY NEBO PRÁVNĚ MOŽNOST VYKONÁVAT PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO ROZHODUJÍCÍ VLIV V PRÁVNICKÉ OSOBĚ NEBO SVĚŘENSKÉM FONDU

My se zde začneme věnovat především právnickým subjektům, které se ve vaší profesi nejvíce vyskytují, a to s r.o. a a.s. případně sdružení.

K čemu je tento legislativní rámec dobrý a jaký by měl být jeho význam? Když se na to podívám z hlediska laika, tak právnické subjekty již od roku 2014 mají povinnost nejen zveřejňovat výsledky svého hospodaření, ale veškeré listiny při změně či transformaci do obchodního rejstříku, který je veřejně dostupný. Zákon především rozšiřuje působnost zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu i na fi nancování šíření zbraní hromadného ničení. V oblasti hazardních her rozšiřuje okruh povinných osob. Dále například snižuje částku hotovostní platby, při které musí podnikatel identifi kovat svého klienta (z 15 tis. na 10 tis. eur). Zákon také mění status Finančního analytického úřadu, který je nově zcela nezávislým správním úřadem.

A kdo je vlastně podle dikce zákona ten skutečný majitel? Skutečným majitelem se tak ve smyslu § 4 odst. 4 AML zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Skutečným majitelem je osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě nebo svěřenském fondu.

A jako vždy jsou zákonem dané lhůty a k tomu za nesplnění podmínek patřičné sankce. Lhůty pro zápis právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a družstva) musí zapsat svého skutečného majitele bez zbytečného odkladu od vzniku povinnosti – tj. bezodkladně po 1. 1. 2018, nejpozději však do 1. 1. 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak do 1. 1. 2021.

Návrh na zápis do evidence může podat pouze příslušná právnická osoba k příslušnému rejstříkovému soudu, přičemž soudní poplatek za provedení zápisu do evidence činí 1000 Kč podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Do 1. 1. 2019 však zápis soudnímu poplatku nepodléhal. Ale ti, co tak neučinili, tak bohužel lhůtu propásli a poplatku se nevyhnou. Právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku, svěřenské fondy a zápisy údajů podle § 118f písm. d) rejstříkového zákona jsou od poplatku osvobozeny trvale.

Pro zápis do evidence vytvořilo Ministerstvo spravedlnosti speciální inteligentní formulář dostupný na https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular.

Zápis do evidence je vedle rejstříkového soudu oprávněn provést také notář, a to i přímým zápisem na základě tzv. podkladového notářského zápisu. Ale věřte, dá se to zvládnout, protože již nyní se vyskytují podnikatelé, kteří za tento legislativní krok účtují 4000 Kč.

Do evidence skutečných majitelů se o skutečném majiteli eviduje a zapisuje:

  • jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší- -li se od adresy místa pobytu
  • datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno
  • státní příslušnost a údaj o podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě,
  • podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak

Právnická osoba je povinna vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele, a to po dobu, po kterou je tato osoba skutečným majitelem, a nejméně 10 let od zániku takového vztahu.

Závěr Výše uvedený legislativní zákon nepodceňujte, v současnosti, pokud nejste nezisková organizace, zaplatíte 1000 Kč, protože pokud jste tak neučinili doposud, jste již po zákonné lhůtě. K této záležitosti je hodně rozporů z hlediska vymahatelnosti poplatku, ale zákon určí a my majitelé či daňový poplatníci musíme učinit. Osobně vím, že asi 70 % subjektů tak doposud neučinilo a z mé strany jsem se setkala pouze s jedním případem, kdy akciová společnost žádala o otevření účtu v EUR a tato služba jí byla zamítnuta z důvodu právě neuvedené evidence skutečného majitele. Dále upozorňuji, že je nepsaný pokyn u subjektů, kteří tak neučiní k větší kontrole ze strany místně příslušného fi nančního úřadu.

Přeji vám krásné podzimní období a pozor, již se blíží 3. vlna EET, která ponese další nemalé výlohy.

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.