DPFO + DPPO termíny podání za rok 2021

Vážení čtenáři, dnes si shrneme termíny podání daňových přiznání za rok 2021 v roce 2022 a daňové možnosti v rámci daňového balíčku pro rok 2021.


Možnosti optimalizace roku 2021 v rámci daňového balíčku

Text: Edita Jelínková Hrdličková

Foto: Ladislav HájekVážení čtenáři, dnes si shrneme termíny podání daňových přiznání za rok 2021 v roce 2022 a daňové možnosti v rámci daňového balíčku pro rok 2021. Pokud daňové přiznání odevzdáváte fyzicky na územním pracovišti finančního úřadu (poštou či osobně), tak daňové přiznání musíte odevzdat do pátku 1. dubna 2022 za rok 2021. Zde pozor na jednu důležitou věc. Mnoho podnikatelů z řad fyzických osob zapomíná, že vlastní datovou schránku a v tom případě, pokud podají daňové přiznání fyzicky, je toto podání neúčinné. Podání fyzicky nemusíte podávat na vámi místně příslušný finanční úřad, ale lze kdekoliv na jakémkoliv finančním úřadu.

V případě, že podáváte daňové přiznání elektronicky, pak jej musíte odevzdat do pondělí 2. května 2022. Elektronicky pak zaslat přes portál formou ID nebo datové schránky.

Jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce či odklad učiní advokát, tak je termín pro odevzdání prodloužen do pátku 1. července 2022. Poradce sice přijde na pár tisíc, ale pokud Vám jde ve skutečnosti jen o odklad, doporučuji aplikovat žádost o prodloužení lhůty. Přesto ale musíte nejpozději dne 1. 4. 2022 odeslat finančnímu úřadu plnou moc, kterou jste daňovému poradci či advokátovi udělili k vašemu zastupování.

Další možnost žádosti o odložení daňového přiznání máte vy sami, a to za správní poplatek 300 Kč na základě žádosti o prodloužení lhůty, ale i ta má své podmínky. Tuto žádost musíte podat nejpozději 1. 4. 2022 (opět stačí poštou, ve vašem vlastním zájmu jako doporučený dopis, nebo přes datovou schránku). Finanční úřad ovšem nemusí žádosti vyhovět. Odklad povolí jen ze závažných důvodů, proto důrazně nedoporučuji psát žádost typu „nestíhám, nemám zpracováno, nedohledány doklady, doklady mi rozkousal pes“ apod.

Daňový balíček a dary pro rok 2021

Větší odpočet na dary ve výši 30 % u fyzických a právnických osob platí pro období roku 2021. Pak se vrací v souladu se zákonem 10 % a 15 %.

Dne 3. února 2021 vyšla ve Sbírce zákonů drobná novela zákona o daních z příjmů, kterou se novelizují ustavení týkající se odpočtu darů jak u fyzických, tak i u právnických osob. Konkrétně došlo k úpravě § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Novela je účinná od 4. 2. 2021. Díky novelizaci části těchto dvou paragrafů se umožňuje fyzickým a právnickým osobám snížit si základ daně až o 30 % hodnoty darů.

Fyzická osoba (OSVČ i zaměstnanec) si může od základu daně odečíst dar, pokud přesáhne v úhrnu 2 % základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč ve zdaňovacím období 2021. Maximální výše odečitatelných darů je 30 % základu daně. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání.

§ 15 zákona č. 586/1992 Sb. obsahuje tyto odečitatelné položky (u daně z příjmu fyzických osob):

• bezúplatná plnění (dříve dary) včetně darování krve či plazmy,

• úroky z hypotečního úvěru a dalších obdobných úvěrů,

• členské odborové příspěvky,

• příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání,

• pojistné na penzijní připojištění,

• pojistné na soukromé životní pojištění.

Právnická osoba může v souladu s podmínkami zákona o daních z příjmu odečíst od základu daně pouze dary, které v úhrnné hodnotě přesáhnou 2000 Kč. Pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, si mohou právnické osoby odečíst maximálně 30 % základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů. Pro účetní období končící po 1. 3. 2022 včetně se hranice vrací na původních 10 % sníženého základu daně.


„Díky novele zákona o daních z příjmů je možné snížit si základ daně až o 30 % hodnoty darů“

Novela řeší rovněž případy, kdy poplatník podal daňové přiznání před dnem nabytí účinnosti této novely za zdaňovací období, které skončilo v období od 1. 3. 2020 do 4. 2. 2021. Tito dotčení poplatníci mohou podle přechodných ustanovení ještě dodatečně snížit základ daně v dodatečném daňovém přiznání, které jsou oprávněni podat nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabyla účinnost tato novela, tj. do konce března 2021. Právnické osoby postupují podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Dary jsou u právnických osob považovány za položky snižující základ daně.

Daňový balíček na hmotný investiční majetek zařazený v odpisové skupině 1–2 zákona o daních z příjmu

Daňový balíček pro rok 2021 přinesl některé změny v oblasti dlouhodobého majetku. Mimo zvýšení hranice pro vykazování hmotného majetku z původních 40 000 Kč na 80 000 Kč a zrušení úpravy nehmotného majetku byly znovu zavedeny také mimořádné odpisy.

Mimořádné odpisy je možné aplikovat na hmotný majetek, který je zařazený v odpisových skupinách 1 a 2 definovaných v příloze k zákonu o daních z příjmů.

Podmínkou však je, že poplatník musí být prvním odpisovatelem. Smyslem mimořádných odpisů je zkrácení doby odpisování majetku:

• u majetku zatříděného v první odpisové skupině na 12 měsíců místo standardních 3 let,

• u majetku zatříděného v druhé odpisové skupině na 24 měsíců místo 5 let.

Nejčastějším majetkem v podnikání bývá využití automobilu k podnikatelské činnosti. V podnikání přináší bezesporu mnoho výhod. Náklady spojené s užíváním automobilu se mohou uplatnit jako daňově uznatelné, nebo lze provést odpočet DPH.

Hmotný majetek se všeobecně rozděluje, dle paragrafu 30 zákona o daních z příjmů, do šesti odpisových skupin. Automobily patří do 2. skupiny a jejich odpisování trvá minimálně pět let. Díky novele je možnost odepsat tento majetek s platností pouze do 31. 12. 2021 za 24 měsíců.

Podmínkou je, že majetek bude „novým hmotným majetkem“, čímž se rozumí, že dotyčný poplatník je jeho „prvním odpisovatelem“ ve smyslu § 31 odst. 6 ZDP:

• jako první si pořídil nový hmotný movitý majetek, který dosud nebyl užíván k určenému účelu a u předchozího odpisovatele (vlastníka) byl zbožím, případně jej pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii.

Důvod je nasnadě, má se podpořit poptávka po nových investicích, které mají podpořit ekonomiku.

Mimořádné odpisy začínají (bez přerušení) od měsíce následujícího po pořízení majetku, resp. po jeho uvedení do užívání ve smyslu § 26 odst. 5 a 10 ZDP.

Dalších možností a typů majetků je samozřejmě mnoho. Jenom je třeba si uvědomit díky novele a zvýšení částky ze 40 000 Kč na 80 000 Kč to, že je třeba dodržet literu zákona, která sice zvýšila limit, ale stále zůstala doba použitelnosti, kterou stanoví zákon do jednoho roku a nad jeden rok.

Zde uvedu jeden příklad:

Podnikatelský subjekt zakoupí kancelářský nábytek v hodnotě 79 000 Kč a pracuje s tím, že o 100 % kupní ceny si sníží základ daně. Zde se poplatník může dostat do problému, protože litera zákona hovoří o tom, že 100 % lze využít u majetku s dobou použitelnosti do jednoho roku. Což ovšem u našeho příkladu kancelářského nábytku není. Těžko pak bude poplatník obhajovat u finančního úřadu, že majetek byl zlikvidován a je nepoužitelný už po jednom roku. Proto doporučuji, dle výše daňového základu, rozložit odpis v poměru například: 90 % 1. rok, 10 % 2. rok. Tím bude splněna podmínka použitelnosti delší než jeden rok.

Přeji všem krásné zimní dny,

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.