Daňový balíček pro rok 2023

Tento balíček přinese pro podnikatele mnoho změn, my se v tomto článku zaměříme na přípravu novely v rámci zvýšení obratu na DPH z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.


Překročení obratu u DPH

Text: Edita Jelínková Hrdličková

Foto: Michaela Holá


Tento balíček přinese pro podnikatele mnoho změn, my se v tomto článku zaměříme na přípravu novely v rámci zvýšení obratu na DPH z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který od 1. 1. 2023 zvyšuje obrat pro povinnou registraci plátce DPH za 12 měsíců po sobě jdoucích.

Novelu zákona o DPH předložila vláda dne 22. 6. 2022 jako sněmovní tisk 254. První čtení v Poslanecké sněmovně proběhlo dne 7. 7. 2022. Novela zatím není schválená, takže ještě není jisté, jak bude vypadat finální schválená verze zákona.

Jak správně přistupovat ke slovu obrat a co se do obratu počítá

V ekonomickém pojetí se obratem obvykle míní součet (úhrn) příjmů, respektive výnosů (tržeb), a protože jde o tzv. tokovou veličinu závislou na čase, je vždy nutno doplnit, za jakou dobu se počítá. A to za 12 měsíců po sobě jdoucích, nikoliv za kalendářní rok. Podstatné je, že se jedná o souhrn úplat vyplývající z ekonomické činnosti. Důležité je také určit, co se považuje za úplatu.

Zákon o DPH vymezuje pojem úplaty jako „částku v peněžních prostředcích nebo hodnotu nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním“ a dále se úplatou rozumí „dotace k ceně, kterou se pro účely DPH rozumí přijaté finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu.“

Úplatou se rozumí nejen hodnota peněžních prostředků, která náleží za uskutečněná plnění, ale také hodnota nepeněžního plnění – např. protiplnění poskytnuté formou dodání zboží nebo poskytnutím služby (příklad: sponzor poskytne společnosti dar ve výši 300 000 Kč za určitým účelem s možností propagace, od obdarovaného dostane zdarma vstupenky na danou akci za 100 000 Kč). Zde tedy nastává nepeněžní plnění.

Zavádějící může být samotný pojem úplaty, kdy není rozhodující, zda již došlo k peněžním tokům (případně přijetí protiplnění) nebo nikoli. Do obratu se totiž započítává úplata za plnění k datu jejich uskutečnění, a to přijatá před nebo po uskutečnění plnění, tedy bez ohledu na skutečnou úhradu.

V běžné praxi ve veterinární činnosti pro posouzení obratu na DPH řešíte převážně příjem z veterinární, léčebné a preventivní činnosti a prodej zboží. Často také od vás slyším, že máte příjmy z pronájmu. Z hlediska DPH je nájem osvobozen od daně s výjimkou:

1. krátkodobého nájmu nemovité věci (trvání, které trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin),

2. poskytnutí ubytovacích služeb, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 55 ve znění platném k 1. lednu 2008,

3. nájmu prostor a míst k parkování vozidel,

4. nájmu bezpečnostních schránek,

5. nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení. Změna v dobrovolnosti nastává od roku 2021. Plátce se i nadále bude moci rozhodnout, zda u nájmu nemovitosti jinému plátci pro uskutečňování jeho ekonomických činností uplatní DPH. Ale má to jeden háček, a to že od 1. 1. 2021 bude nájem nemovitostí určených k bydlení vždy osvobozeným plněním bez nároku na odpočet. Týká se to například bytů, rodinných domů či staveb, v nichž je alespoň 60 % podlahové plochy tvořeno obytným prostorem. Změna se týká i pozemků, na kterých stavba stojí.

Změna v dobrovolnosti nastává od roku 2021. Plátce se i nadále bude moci rozhodnout, zda u nájmu nemovitosti jinému plátci pro uskutečňování jeho ekonomických činností uplatní DPH. Ale má to jeden háček, a to že od 1. 1. 2021 bude nájem nemovitostí určených k bydlení vždy osvobozeným plněním bez nároku na odpočet. Týká se to například bytů, rodinných domů či staveb, v nichž je alespoň 60 % podlahové plochy tvořeno obytným prostorem. Změna se týká i pozemků, na kterých stavba stojí.


„Úplatou je nejen hodnota peněžních prostředků za uskutečněná plnění, ale i hodnota nepeněžního plnění“

Příklad: Fyzická osoba podnikatel a plátce DPH kupuje nemovitost, která je dle katastru určená k bydlení. Rozhoduje se, jak s touto nemovitostí naloží. Má dvě možnosti. Pronajmout ji jinému plátci nebo poskytovat ubytovací služby. Protože již je seznámen se změnami účinnými od roku 2021 a rád by uplatnil z pořízení nemovitosti odpočet DPH, rozhoduje se tak, že nemovitost bude sloužit k poskytování ubytovacích služeb, kdy nárok na odpočet stále trvá, na rozdíl od nájmu. Na ubytovací služby musí zřídit živnost a danit tyto příjmy z hlediska daně z příjmu dle § 7. Není tedy možno danit příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmu, jak by tomu bylo u nájmu. Příjem dle § 7 podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Proto je nutné vytvořit kalkulaci, jaká varianta z hlediska daní je nejvýhodnější volbou. To znamená, že je důležité rozhodovat se komplexně a myslet na daňové důsledky z různých úhlů. Zda za a) uplatnit odpočet z pořízení nemovitosti, možnost nárokovat z pořízených služeb a zboží odpočet na DPH v návaznosti na ekonomickou činnost a danit dle § 7 s dopady na sociální a zdravotní pojištění a sledovat 10 let využití nemovitosti, nebo za b) neuplatnit odpočet z pořízení nemovitosti, pronajmout ji plátci či neplátci, příjem danit dle § 9 (bez dopadu na sociální a zdravotní pojištění), nemít možnost jakkoli si uplatnit odpočet na DPH z dalších pořízených služeb či zboží souvisejících s nájmem (zdroj Ministerstvo financí).

Závěr

Připravovaný daňový balíček prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně dne 7. 7. 2022. Novela zatím není schválená, takže ještě není jisté, jak bude vypadat finální schválená verze zákona. Ale pro podnikatele je z hlediska zákona v tomto daňovém balíčku zvýšení hranice pro registraci k DPH z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. V současné době tomu není jako dříve, že se subjekt mohl dobrovolně přihlásit k DPH. Pravidla se zpřísnila a pokud subjekt v současné době nepřekročí 1 000 000 Kč a chce být dobrovolným plátcem, musí prokázat zakázky a smlouvy, které dovedou jeho ekonomickou činnost k překročení stávajícího limitu obratu 1 000 000 Kč. Také již dávno není pravidlem, že si podnikatelský subjekt může rozhodnout, zda bude měsíčním či čtvrtletním plátcem. V současné době se vždy stává měsíčním plátcem.

Také bych ráda upozornila, že DIČ, tedy daňové identifikační číslo, které má v ČR příponu CZ, nezakládá automaticky subjekt k tomu, že je plátcem DPH. IČ má každý podnikatelský subjekt, tedy jak právnický, tak fyzická osoba. U fyzických osob je DIČ rodné číslo s příponou CZ, u právnického subjektu je IČ shodné s DIČ s příponou CZ. Novela má rovněž umožnit stávajícím plátcům s obratem pod 2 000 000 Kč zrušit registraci. Ostatní podmínky pro zrušení registrace plátce na žádost zůstávají stejné. Kromě obratu pod 2 000 000 Kč za 12 měsíců, musí plátce ještě splnit podmínku uplynutí jednoho roku ode dne, kdy se stal plátcem. Dle přechodných ustanovení bude možné o zrušení registrace požádat již před účinností novely, tj. před 1. 1. 2023, a plátce přestane být automaticky plátcem od 1. 1. 2023. Toho mohou využít fyzické osoby, které chtějí od roku 2023 vstoupit do režimu paušální daně. Splní tím podmínku, že nesmí být k prvnímu dni příslušného roku plátci DPH. Podmínkou je, že jim rozhodnutí o zrušení registrace bude doručeno do 16. 1. 2023. Nicméně plátci, kteří budou mít obrat nižší než 2 000 000 Kč a o zrušení registrace nepožádají, zůstávají i nadále plátci DPH.

Vtip na závěr:

Zaměstnanec se ptá účetní: „Ve výplatním sáčku jsem měl o 200 Kč méně!“

„Posledně jsem vám dala o 200 Kč více, proč jste tehdy mlčel a teď si stěžujete?“

„Jedna chyba se omluvit dá, ale tohle je už druhá!“

Krásné letní dny vám všem přeje

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.