Daňový balíček a jeho změny v roce 2019

Mnozí z vás jistě zaznamenali jak v médiích, tak v zákonech samotných, že vstoupil v platnost tzv. daňový balíček změn, který byl projednáván jako sněmovní tisk 206, byl po dlouhodobém procesu schvalování nakonec definitivně schválen, podepsán prezidentem republiky a dne 27. března rozeslán jako zákon č. 80/2019 Sb. Většina změn je účinná již od 1. 4. 2019.

Nekonečné daně, ptej se co máš za ně

Daňový balíček upravuje celou řadu zákonů. Mění především zákon o daních z příjmů a zákon o DPH. V závěru tohoto článku si povíme o těch nejzásadnějších změnách v této novele v oblasti DPH.

Z ostatních zákonů jsou novelizovány tyto přepisy:

 • daňový řád
 • zákon o dani z hazardních her
 • zákon o spotřebních daních
 • insolvenční zákon
 • celní zákon
 • zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
 • zákon o Finanční správě
 • zákon o Celní správě

Změny v zákoně o daních z příjmů

K nejdůležitějším změnám v zákoně o daních z příjmů patří následující:

 • změna limitu pro aplikaci srážkové daně u malých příjmů ze závislé činnosti, pokud není podepsáno prohlášení k dani, kdy měsíční limit příjmů do 2 500 Kč se váže nově na hranici pro účast na nemocenském pojištění (tj. v roce 2019 do 3 000 Kč)
 • zvýšení limitů pro uplatnění paušálních výdajů (hranice příjmů se od roku 2019 vrací na výši 2 mil. Kč)
 • úprava týkající se příjmů z rodinné fundace a svěřenského fondu
 • nový § 34ba ZDP upravuje odpočet na výzkum a vývoj ve vazbě na oznámení o záměru
 • změna u oznamovací povinnosti o příjmech plynoucích do zahraničí

Změny v zákoně o DPH

Pokud jde o zákon o DPH (ZDPH), tak zde je počet změn podstatně vyšší (novela obsahuje až 269 bodů změn a 16 bodů přechodných ustanovení). Jde např. o následující novinky:

 • úprava pravidel pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku (nově je doplněno, že „Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.")
 • změna pravidel pro vystavení souhrnného daňového dokladu
 • zásadní změna ve vymezení obratu pro účely DPH (do obratu se bude nově zahrnovat i úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, bude-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani)
 • změna zaokrouhlovacího pravidla při výpočtu DPH
 • změna výpočtu DPH „shora“ (nebude se již používat koeficient zaokrouhlovaný na 4 desetinná místa)
 • úprava pravidel pro opravu základu daně a daně a také pro odpočet daně
 • nová pravidla pro uplatňování DPH na různé typy poukazů (nový § 15 ZDPH)
 • nová definice ceny obvyklé pro účely ZDPH
 • v návaznosti na judikaturu EU dochází ke změně vymezení ekonomické činnosti
 • rozšíření pojmu nájem o věcná břemena k nemovité věci
 • nová ustanovení ZDPH týkající se dlužníků v insolvenčním řízení
 • novelizace § 56 ZDPH řešícího dodání nemovité věci 

A nyní podrobněji uvedu vybrané změny v rámci daňového balíčku a novele DPH. Aneb co vést v patrnosti, abychom neporušili zákon.

Pozor na definici obratu

Ve vymezení obratu dochází k zásadní změně, podle níž se do obratu zahrnuje i úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, bude-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani. Příkladem může být odprodej firemního automobilu z obchodního majetku u firmy provozující autobazar.

Registrační povinnost plátce

Novela mění pravidla registrace plátce v § 6b ZDPH, kdy povinnost stát se plátcem měly při přeměnách jen obchodní korporace, které přebíraly jmění zanikajícího nebo rozdělovaného plátce. Nově se tato povinnost rozšíří i na neziskové subjekty. Plátcem je právní nástupce, ode dne  zápisu do veřejného rejstříku.

Místo plnění podle § 10i ZDPH

V § 10i ZDPH, upravujícím místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani, byla doplněna výjimka. K základnímu pravidlu, podle kterého je místem plnění místo příjemce, je doplněno (a to s účinností již od 27. 3., tj. od vyhlášení zákona ve Sbírce), že do nepřekročení limitu 10 000 EUR nebo ekvivalentu dle kurzu ECB z 5. 12. 2017 (256 530 Kč) lze místo plnění určit podle základního pravidla (v § 9 ZDPH), tj. dle místa poskytovatele. Ten ale musí být usazen jen v jednom členském státě.

Přefakturace služeb

Do § 21 odst. 4 ZDPH se doplňuje písmeno c), podle něhož se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem zjištění skutečné výše částky za službu poskytovanou v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci, která byla v souvislosti s tímto nájmem přijata. 

To je určitě skvělá věc (např. při vyúčtování odvozu odpadu, úklidu a dalších služeb nájemcům), neboť dříve byl (a stále je) tento postup možný jen u písmene b) (tj. při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a telekomunikační služby, při přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny).

Pravidla vystavování daňových dokladů

Do ustanovení § 28 ZDPH řešícího pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku je doplněna povinnost plátce vynaložit ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu úsilí (které po něm lze rozumně požadovat) na doručení dokladu, tj. k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. To znamená do 15 dnů nejen doklad vystavit, ale i zajistit jeho odeslání příjemci (např. poštou). Určitě to povede ke zvýšení počtu elektronicky doručovaných daňových dokladů.

Jistě potěší změna pravidel pro vystavení souhrnného daňového dokladu, který již může kromě více samostatných zdanitelných plnění zahrnovat i více přijatých úplat, z nichž vznikla povinnost přiznat DPH v daném měsíci.

Zaokrouhlení na daňových dokladech

Zásadní je i změna zaokrouhlovacího pravidla (§ 36 odst. 5 ZDPH), kdy do základu daně se nezahrne částka vzniklá zaokrouhlením jen při platbě v hotovosti. 

Navíc § 37 ZDPH nově uvádí pro výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby, že:

 • u výpočtu DPH shora se již nepoužije koeficient zaokrouhlovaný na 4 desetinná místa (např. pro 21% DPH se již nebude používat koeficient 0,1736, ale výpočet přes 21/121), 
 • zaokrouhlovat DPH již není možné na celé koruny (jen matematicky na haléře). 

Tyto změny jsou natolik závažné (předpokládají např. úpravu pokladního softwaru), že přechodné ustanovení umožňuje dřívější postup používat ještě 6 měsíců od nabytí účinnosti novely.

Změna ale je pozitivní v tom směru, že sjednocuje výpočet shora a zdola a že odpadnou nesrovnalosti při podávání daňových přiznání, kdy i systém správce daně mnohdy chybně upozorňuje na problém ve výpočtu, přestože nejde o chybu, ale jen důsledek dřívějšího postupu výpočtu DPH.

ZAOKROUHLOVAT DPH JIŽ NENÍ MOŽNÉ NA CELÉ KORUNY (JEN MATEMATICKY NA HALÉŘE)

Závěr

Jak z výše uvedeného vidíte daňové změny, se stále košatí a rozhodně se nezjednodušují ba naopak. Není to jenom v zákonech o daních z příjmu, ale stále se mění legislativy pro sociální zdravotní. Sledovat veškeré změny je opravdu časově velmi náročné. 

Zrovna jsem měla případ, kdy veterinární lékař při své činnosti, jako hobby provozoval výrobu alkoholických nápojů, které podléhají spotřební dani. A co se nestalo, paní účetní z neznalosti zákona sloučila příjmy s podnikání a příjmy z hobby činnosti což je naprosto v pořádku, ale pro jistotu do obratu započetla i spotřební daň, která tam nepatří, čímž subjekt uvedla do plátcovství  DPH a subjekt tak za  1Q. 2019 přichází o cca 50 tis. Kč. Proto raději buďte důslední a objednejte si konzultaci u odborníka. Pár ušetřených korun následně může způsobit velké problémy a to nejen finanční, ale i legislativní.

Krásné léto, pohodu Vám přeje
Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a.s.