Zaměstnávání neunijních cizinců

Jak zaměstnat či nezaměstnat cizince a neporušit zákon.

Dnešním tématem navážeme na článek z minulého čísla, kde jsme si vysvětlili povinnosti v rámci zaměstnávání cizinců v EU a povinnosti s tím spojené. Z vlastní zkušenosti se nejvíce setkávám v rámci praxe se zaměstnanci Vietnamské republiky, Turecka, Srbska a Ukrajiny. Tedy zemí mimo EU. V tomto článku si okrajově povíme o podmínkách legislativních. Co se týká vietnamské komunity, ta se vyskytuje nejvíce v restauracích, u veterinářů jsem se doposud nesetkala.právní vztah.

Ale možná někteří z vás tuto zkušenost mají. Lékařů z Turecka, Srbska a Ukrajiny provozujících praxi či pracujících u OSVČ či v právnickém subjektu na hlavní pracovní poměr na území ČR není mnoho, ale v minimálním procentu jsou. A nyní začneme povinnostmi, než se vůbec rozhodnete uzavřít s těmito občany pracovněprávní vztah.

Zaměstnávání cizinců bez povolení k zaměstnání nebo bez platného oprávnění k pobytu

Zaměstnáte-li cizince bez povolení k zaměstnání, ačkoli takové povolení podle zvláštního právního předpisu určuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, potřebuje platné oprávnění k pobytu. V případě, že nedodržíte legislativní proces, jste coby jeho zaměstnavatel povinen uhradit náklady spojené s jeho případným správním vyhoštěním.

Stejnou povinnost máte také v případě, kdy jste s takovým cizincem uzavřel dohodu, na jejímž základě pro vás cizinec pracoval, nebo jste na základě svých existujících obchodních smluvních vztahů věděl nebo vědět měl a mohl o zaměstnávání cizince bez povolení k zaměstnání nebo platného oprávnění k pobytu.

Od povinnosti uhradit související náklady jste coby zaměstnavatel osvobozen v případě, kdy prokážete, že jste splnil povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími zaměstnávání a pobyt cizinců a nevěděl jste, že povolení k pobytu předložené cizincem je padělkem, nebo kdy jste s cizincem uzavřel dohodu a prokážete, že jste splnil povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími zaměstnávání a pobyt cizinců a nevěděl jste, že povolení k pobytu předložené cizincem je padělkem.

Mějte prosím na paměti, že materiály mají povahu orientačního přehledu dané problematiky

V zájmu zvýšení obecné informovanosti o tomto tématu Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo několik materiálů, které jsou veřejně dostupné a poskytují přehled různých typů pobytu cizinců a naznačují rovněž související možnosti jejich přístupu k zaměstnání.

Mějte prosím na paměti, že materiály mají povahu orientačního přehledu dané problematiky a neposkytují kompletní soubor informací o pobytu a zaměstnání cizinců (nepokrývají všechny situace, které v praxi nastávají).

Tito cizinci potřebují pro přijetí do zaměstnání, jakož i po celou dobu zaměstnání v ČR, povolení k zaměstnání od příslušného úřadu práce. Výjimka je v případech, kdy je jiná úprava provedena mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána. Tito cizinci potřebují rovněž povolení k pobytu za účelem zaměstnání. Toto povolení jim vydává cizinecká policie na základě žádosti doložené povolením k zaměstnání.

Informační povinnost

Nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie nebo cizinec mimo EU, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání (např. občan s trvalým pobytem, občan s uděleným azylem, rezident – viz § 87 ZOZ), je zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou tyto fyzické osoby svým zahraničním zaměstnavatelem vyslány na základě smlouvy k výkonu práce, povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušný úřad práce nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce.

Zaměstnanci mimo EU

Zaměstnavatelé mohou na základě povolení příslušného úřadu práce získávat zaměstnance ze zahraničí na volná pracovní místa, na která nelze přijmout uchazeče o zaměstnání. Za zaměstnance ze zahraničí se pro tyto účely považují pouze cizinci ze třetích států, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. Jde tedy o občany – cizince mimo státy EU.

Cizinec může být přijat do zaměstnání jen tehdy, má-li platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České republiky, anebo je-li držitelem zaměstnanecké nebo modré karty. O vydání povolení k zaměstnání žádá cizinec písemně úřad práce zpravidla před svým příchodem na území ČR sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele, u kterého má být zaměstnán.

Žádost o vydání povolení k zaměstnání obsahuje např. identifi kační údaje cizince, jeho adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal, identifi kační údaje budoucího zaměstnavatele, druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno. K žádosti o vydání povolení je nutno přiložit i vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstnáváte, a doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání.

O vydání povolení k zaměstnání žádá cizinec písemně úřad práce

Kdy se nevyžaduje povolení k zaměstnání

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká nebo modrá karta se nevyžaduje u zaměstnání cizince např. s povoleným trvalým pobytem, cizince, kterému byl udělen azyl, cizince, jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde- -li zároveň o výkonného umělce, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo studenta do 26 let věku, sportovce a osobu, která v České republice zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce. Dále se povolení nevyžaduje u cizince, který se na území ČR soustavně připravuje na budoucí povolání nebo který byl vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie. Rovněž se nevyžaduje povolení k zaměstnání cizince, který je absolventem střední nebo vysoké školy v České republice.

Závěr

Podrobné materiály, pokud se rozhodnete zaměstnávat cizince pocházejícího mimo EU, najdete na serveru Ministerstva vnitra a Ministerstva práce. Samozřejmě celá problematika je daleko složitější a osoba či právnický subjekt, který se rozhodne učinit tento krok, musí být velmi obezřetná, aby neporušila zákon. Jednodušší variantou je využít agentury neboli agenturního zaměstnávaní. Já osobně mám největší zkušenost se zaměstnanci Vietnamu. Tyto subjekty v dřívějších dobách pracovaly nejčastěji jako OSVČ, ale nezvládaly legislativu z důvodů jazykové bariéry. V současné době tento problém velmi výrazně poklesl, protože jejich děti získávají české občanství a samozřejmě disponují znalostí češtiny. Proto tito občané vytvářejí komunity a zakládají si právnické subjekty jak z hlediska daňového, tak z hlediska legislativy a zjednodušení podmínek v rámci povolení k pobytu. Největší zajímavostí je to, že tyto subjekty zase z 99,9 % nezaměstnávají občany z České republiky, ale podporují v zaměstnanosti svoje občany. Jejich fi lozofi e je taková, že pracují šest dní v týdnu, a to 12 hodin denně, s tím, že podporují svoje rodiny v zemi, kde žily nebo se narodily a jejich zájmem na důchodový věk není setrvat na území ČR a využívat důchodového zabezpečení, ale vrátit se zpět do vlasti. Věřte, že vím, o čem mluvím, protože osobně znám hodně lidí jak ukrajinské národnosti, tak vietnamské národnosti, kterým dělám daně. Tito lidé i za cenu pro nás téměř nepředstavitelných podmínek chtějí na stáří zpět domů, kde není zrovna na růžích ustláno a důchodový systém tam nefunguje nebo velmi sporadicky.

Přeji vám krásné vánoční svátky.

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.