Základní informace k elektronické evidenci tržeb (EET)

Spuštění třetí a čtvrté vlny EET již schváleno a kolotoč začne znovu,

EET - rekapitulace

 • Zákon vyhlášen 13. 4. 2016 Sb. pod č. 112/2016, účinnost § 39 k 1. 12. 2016.
 • Subjekty povinné evidovat tržby § 3 ZET:
 • Poplatníci daně z příjmu fyzických osob (definice § 2 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu).
 • Poplatníci daně z příjmu právnických osob (definice § 17 odst. 1 ZDP).
 • Nástup 3. vlny, do které spadají i veterinární lékaři, podepsal prezident Miloš Zeman dne 24. 9. 2019.
 • Dne 13. 9. 2019 se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dne 9. 10. 2019 vyšla Sbírka zákonů pod číslem 256/2019 Sb. vyhlášena vládní novelou zákona o EET - ke spuštění poslední vlny EET tedy dojde od 1. 5. 2020.

EET - koho se týká ve 3.-4. vlně

 • lékařů
 • veterinářů
 • zubařů
 • účetních
 • advokátů
 • řemeslníků
 • zemědělců

EET - kdo dostane výjimku

 • nevidomí živnostníci
 • prodejci vánočních kaprů
 • hazardní hry
 • obchodní letecká doprava
 • živnostníci a firmy, kteří pečují o seniory, závislé na drogách a handicapované
 • předplacené telefonní karty
 • prodejci vánočních kaprů - nebudou muset podléhat EET pouze ve dnech 18. až 24. prosince, a to v provozovně, která je pro předvánoční prodej ryb určená.

EET - nově využití off-line režimu

Novela rovněž přináší menším podnikatelům možnost off-line režimu evidence. V rámci off-line evidence bude podnikatel místo EET vystavovat účtenky z bloku, který si vyzvedne na finančním úřadě. Na konci každého dne pak zaznamená do speciálního formuláře údaje o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek. Každé čtvrtletí pak zašle tento formulář na finanční úřad.

Novinkou od 1. 5. 2020 bude možnost využití zvláštního režimu pro fyzické osoby - neplátce DPH s nízkými příjmy v hotovosti (do 600 tis. Kč ročně), kteří mají nejvýše dva zaměstnance - v tomto zvláštním režimu budou k hotovostním tržbám vydávány úřední účtenky - bloky těchto účtenek si dotyčný podnikatel vyzvedne na finančním úřadu.

Zvláštního režimu budou moci využít i fyzické či právnické osoby, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění; v tomto případě není nutno splnit další podmínky a budou jej moci využít např. i plátci DPH. Zvláštní režim bude spojen s povinností podávat čtvrtletní výkaz o přijatých hotovostních platbách, resp. o vydaných účtenkách.

EET - off-line režim výjimky

Ten, kdo bude chtít evidovat ve zvláštním off-line režimu, nebude povinen podat žádost o autentizační údaje a generovat certifikát pro evidenci tržeb. O samotný zvláštní režim však musí požádat a v žádosti doložit, že splňuje podmínky stanovené zákonem.

Od 1. 2. 2020 bude možné žádat o povolení evidence tržeb ve zvláštním režimu. K 1. 5. 2020 bude zrušeno dočasné vyloučení tržeb z jiných činností, než je stravování, ubytování a obchod - tzn., že od 1. 5. 2020 bude evidence tržeb rozšířena na veškeré obory podnikání (kromě výjimek uvedených v § 12 zákona o evidenci tržeb).

Výjimky § 12 se vztahují na stát, územní samosprávu, příspěvkové organizace, Českou národní banku, držitele poštovní licence, banky, včetně zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstvo, pojišťovny a zajišťovny, investiční společnosti a investiční fond, obchodníka s cennými papíry, centrální depozitář, penzijní společnosti, penzijní fond, z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona, z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacíc

EET - co uvádět na účtence a informační ceduli při off-line režimu

 • Na rozdíl od běžné EET se nebude muset v rámci off-line režimu na účtence uvádět tolik údajů. Kdo bude evidovat tržby v off-line režimu, musí na účtenku vyplnit:
 • své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo. Vrací daňové identifikační číslo (již od 1. 11. 2019) jako povinnou součást účtenky (ovšem jen v případě, kdy kmenová část není tvořena rodným číslem - u fyzických osob, u kterých je kmenová část DIČ tvořena právě rodným číslem, DIČ nadále nebude povinnou náležitostí účtenky pro účely EET);
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, pokud má více než 1 provozovnu;
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, a celkovou částku tržby v české měně;
 • stejně jako v případě EET musí i podnikatelé se zvláštním režimem vyvěsit u pokladny informační oznámení, a to s tímto textem: "Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek."

PRVNÍ HRÁČ TEHDY PODLE STATISTIKY REGISTROVAL 11 128 ÚČTENEK

EET - platební karty - terminál

Ani po novele evidenci tržeb nepodléhají platby uskutečněné platebními kartami; přitom není podstatné, zda je tato platba uskutečněna pomocí terminálu v provozovně obchodníka nebo prostřednictvím platební brány. Od 1. 11. 2019 ovšem evidenci tržeb podléhají platby uskutečněné tzv. platebními prostředky pro omezenou síť.

Co to je omezená síť? Znamená to, že počítač je sice připojen do sítě, ale od žádného DHCP serveru nedostal IP adresu.

Novela okruh evidovaných tržeb omezuje na tržby inkasované na území ČR (do 31. 10. 2019 podléhají evidenci tržeb podle zákona o evidenci tržeb i příjmy inkasované mimo území ČR).

EET - přesun sazeb na 10% DPH

 • dodání e-knih a audioknih (tato změna byla umožněna změnou EU směrnice o DPH z roku 2018 - viz novinka Sazba DPH u e-knih),
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
 • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,
 • drobné opravy jízdních kol,
 • kadeřnické, kosmetické a podobné služby.

EET - vybrané příklady z první snížené sazby na druhou sníženou sazbu a obráceně

Většina podnikatelů neví, že nový způsob výpočtu DPH, který je povinný od října 2019, ovlivní i EET systémy. Zjistěte, jak je na tom vaše pokladní zařízení a jak se správně na nové povinnosti připravit. S tím souvisí i povinný upgrade EET systémů. Pozor platnost certifikátu je 3 roky.

Při výpočtu DPH shora už nově nepoužijete koeficient zaokrouhlený na čtyři desetinná místa - problém byl v tom, že při použití koeficientu vznikaly odchylky a nepřesné výsledky.

EET - přepočet DPH na EET kase novela k 1. 10. 2019 + končící novela koeficientu

Tahle metoda se od října 2019 definitivně ruší, protože vede k nepřesným výsledkům.

Předpokládejme, že jste obdrželi sumu 100 000 Kč včetně 21% sazby DPH. Samotné DPH jste pak vypočítali vynásobením celkové sumy fixním koeficientem (21/121, zaokrouhlený na čtyři desetinná místa), tedy vzorcem 100 000 × 0,1736.

DPH je v tomto případě 17 360 Kč, základ 82 640 Kč.

Pokud ale chcete zpětně dopočítat DPH ze základu (tedy 82 640 × 0,21), dojdete k výsledku 17 354,40 Kč.

EET - novela platná 1. 10. 2019 metoda přepočtu

 • V případě nově nařízeného matematického výpočtu k podobné odchylce nedochází.
 • Vezměme stejný příklad: obdrželi jste sumu 100 000 Kč včetně 21% sazby DPH. U matematického výpočtu DPH využijete vzorec 100 000 - (100 000/1,21).
 • DPH vám vyjde 17 355,37 Kč, základ 82 644,63 Kč.
 • Když poté chcete ze základu spočítat DPH (tedy 82 644,63 × 0,21), vyjde vám správných 17 355,37 Kč.
 • Je třeba si takto zařízení nastavit!

EET - vlny 2-3 rekapitulace

 • Veterinární činnost - 3 fáze. Původní záměr měl být od 1. 3. 2018, nyní datum 1. 5. 2020 -NACE - 75. V případě, že veterinární subjekt OSVČ či právnický subjekt přeprodává zboží, musel zřídit EET za určitých podmínek v 2 fázi od 1. 3. 2017 - velkoobchod - maloobchod. Obě činnosti mohou nastoupit samostatně ve fázích zákonem určených.
 • Definice přeprodání zboží - prodej zboží, např. krmivo, odčervovací tablety, léky při dlouhodobé léčbě již diagnostikovaného pacienta (zde by měl subjekt vlastnit živnostenský list na danou činnost - osvědčení neslouží k přeprodeji zboží, ale k prodeji zboží včetně výkonu veterinární činnosti).
 • Co to je minoritní činnost? Je to tzv. činnost doplňková. V případě využití doplňkové činnosti nesmí být činnost provozována v samostatné provozovně, jinak nelze využít.
 • Platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel).

EET - jak začít - registrace

 • Osobní žádost - na základě osobní žádosti na kterémkoliv pracovišti finančních úřadů, tj. není rozhodující příslušnost. V rámci ústního jednání obdržíte zapečetěnou obálku s autentizačními údaji. Žádost o autentizační údaje můžete také aplikovat prostřednictvím zástupce, a to na základě:
  • generální plné moci
  • písemně nebo ústně do protokolu
  • speciální k podání žádosti o autentizační údaje a k jejich převzetí
 • Elektronická žádost - platí pouze pro poplatníky, kteří mají datovou schránku. Žádost se podává na daňovém portálu - sekce EET (www.daneelktronicky.cz ), kde se v určité sekci poplatník přihlásí prostřednictvím vygenerovaného názvu uživatele a hesla. Dále vstoupíte do záložky poplatník a zkontrolujete či doplníte evidované údaje. Záložka certifikáty slouží k vygenerování certifikátů a jejich správě. Tento certifikát § 15 ZET slouží k autentizaci datových zpráv o EET. Vygenerovaný certifikát nahrajete do PC. Je možno vygenerovat jeden nebo více certifikátů (více provozoven, či samostatné pokladny v provozovnách), § 16 ZET ukládá poplatníkovi povinnost nakládat s autentizačními údaji a certifikátem tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

MINISTERSTVO FINANCÍ MÁ K DISPOZICI NÁSTROJE, JAK PŘÍPADNÉ NEKALÉ JEDNÁNÍ HRÁČŮ ODHALIT A SANKCIONOVAT,” ŘEKLA SCHILLEROVÁ

EET - schéma zaevidování

EET - běžný režim § 18 ZET

 • Poplatník je povinen nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby:
  • Zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.
  • Okamžikem uskutečnění evidované tržby se pro účely tohoto zákona a rozumí okamžik: Přijetí evidované tržby nebo vydání příkazu k její realizaci, jestliže tento okamžik nastal dříve.
 • Zaslání datové zprávy o evidované tržbě není podáním ve smyslu ustanovení § 70 a násl. Daňového řádu a nevyvolává žádné účinky s ním spojené.
 • Při výpadku spojení (in") je zákonná úprava, která počítá s případným výpadkem a v této souvislosti je stanovena tzv. doba odezvy (§ 21 ZET). Mezní dobu odezvy nastaví poplatník sám pro pokladní zařízení delší než dvě sekundy. A to podle druhu a způsobu vykonávané činnosti. Mezní dobou odezvy se rozumí, nastavený parametr maximální doby, po jejímž uplynutím bez obdržení fiskálního identifikačního kódu uplatní postup § 22 ZET. To znamená vystavení účtenky bez FIK. V takovém případě musí poplatník na účtence v souladu s ustanovením § 20 odst. 3 uvést svůj podpisový kód (PKP) a znovu odeslat správci bezodkladně po odstranění závady, nejpozději však do 48 hodin po uskutečnění evidované tržby.

EET - Informační povinnost poplatníka §25 ZET

Povinnost poplatníka umístit na viditelném místě následující oznámení:

Běžný režim: "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

EET - Prověřování plnění povinností § 24 ZET

Místní šetření

Kontrolor provede pouze monitoring nebo i kontrolní nákup, vše závisí na vyhodnocení konkrétní situace samotným kontrolorem a účelu (předmětu) kontroly evidence tržeb. Kontrolní nákup je proveden v případě, že pouhé monitorování nepostačuje.

Kdo může dělat kontroly a kde

Orgán příslušný k pověření plnění povinností - finanční úřad nebo celní úřady

Kontrolovaný subjekt - FO nebo PO, která přijímá specifikovanou tržbu.

Třetí osoba podle § 22 daňového řádu - osoby jiné než DS. Které mají práva a povinnosti při správě daní, nebo jejichž práva a povinnosti jsou správou daní dotčena (svědci, odborní konzultanti, znalci, tlumočníci)

Co může kontrolor

Kontrolor může na provozovně u kontrolovaného subjektu bez jeho součinnosti či součinnosti třetích osob prověřovat, zda má na provozovně umístěno informační oznámení a zda je viditelné a čitelné. Zda je registrován k dani a je přihlášen k evidování tržeb, zda zasílá předepsané údaje o transakci v okamžiku uskutečnění evidované tržby správci daně.

EET a pochybnosti

Letos v srpnu se účtenkovky, zúčastnilo téměř 350 tisíc hráčů. První hráč tehdy podle statistiky registroval 11 128 účtenek, což by při splnění podmínek loterie pro něj znamenalo jít do 370 obchodů a v každém si něco koupit. Podle pravidel účtenkovky, lze totiž registrovat pouze jednu účtenku od jednoho obchodníka.

Padesátý hráč v srpnovém žebříčku zaregistroval 4517 účtenek, což by znamenalo, že musel jít denně do 150 obchodů. Pro normálního člověka tudíž věc nemožná.

Statistiky také ukazují průměrnou výši účtenky: v srpnu byla 328 korun. Z toho můžeme vyvodit, že při těchto průměrných hodnotách by první hráč (pokud jde o jednoho člověka) v srpnu utratil 3,65 milionu korun a padesátý téměř 1,5 milionu.

EET a zvláštnosti

Otázkou pak je, proč by se lidé s takto vysokými měsíčními výdaji ucházeli poměrně pracnou cestou o celkem nejistou milionovou výhru ve státní loterii.

Netrénovanému člověku zabere zadání jedné účtenky přibližně 40 sekund, lepším pak půl minuty. Z toho plyne, že nejaktivnější hráč by v srpnu registrací účtenek strávil téměř sto hodin neboli dvanáct osmihodinových pracovních směn.

Ministerstvo pochybnosti nepřipouští.

"I přímo ministryně Alena Schillerová odmítá, že by účtenkovku ovládali počítačoví roboti.

"Ministerstvo financí má k dispozici nástroje, jak případné nekalé jednání hráčů odhalit a sankcionovat," řekla Schillerová bez bližších detailů.

Edita Jelínková Hrdličková