Pracovněprávní vztah

Novinky na slevu na pojistném u sociálního zabezpečení při zaměstnávání lidí se zkráceným pracovním úvazkem

Novinky na slevu na pojistném u sociálního zabezpečení při zaměstnávání lidí se zkráceným pracovním úvazkem

Text: Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA


Dnes otevřeme novelu zákona a možnosti slev u zaměstnanců se zkráceným pracovním úvazkem. Nový zákon 216/2022 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, umožní zaměstnavatelům od 1. února 2023 u vybraných skupin zaměstnanců uplatnit slevu na pojistném ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů těchto zaměstnanců. Zaměstnanci ovšem změnu ve své čisté mzdě nepocítí. Sleva se totiž týká části pojistného, které hradí zaměstnavatel.

Koho se sleva na pojistném týká?

Využít slevu bude možné jen pro určité skupiny zaměstnanců a za splnění určitých podmínek. Podmínky musí být splněny po celou dobu trvání pracovního nebo služebního poměru v daném kalendářním měsíci.

Nárok vzniká pro zaměstnance, kteří jsou:

  • starší 55 let;
  • rodiče pečující o dítě mladší 10 let;
  • osoby pečující o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby;
  • osoby připravující se na budoucí povolání studiem;
  • osoby, které nastoupili na rekvalifikaci jako uchazeči o zaměstnání v období 12 měsíců před poskytnutím slevy;
  • osoby s postižením;
  • osoby mladší 21 let.

U všech výše zmíněných skupin, až na skupinu osob mladších 21 let, novela stanovuje, že podmínkou pro uplatnění nároku na slevu je sjednání pracovního úvazku v rozmezí 8 až 30 hodin týdně.

U osob mladších 21 let vzniká zaměstnavateli nárok na slevu bez ohledu na rozsah sjednaného pracovního úvazku. Pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více pracovních úvazků, sleva náleží pouze na jeden z nich.

U více pracovních poměrů u různých zaměstnavatelů uplatní slevu pouze ten zaměstnavatel, který o ni požádá jako první. ČSSZ spustila na svém ePortálu službu, ve které bude moci zaměstnavatel ověřit, zda není u daného zaměstnance již sleva uplatňována.

Na slevu u konkrétního zaměstnance vzniká pouze v případě, že úhrn vyměřovacích základů ze všech jeho úvazků u téhož zaměstnavatele je za kalendářní měsíc nižší nebo roven 1,5násobku průměrné mzdy. To je konkrétně pro rok 2023 60 486 Kč (1,5 × 40 324 Kč průměrná mzda pro rok 2023 na základě nařízení vlády 290/2022 Sb.).

Dále musí být úhrn vyměřovacích základů konkrétního zaměstnance, ze všech jeho úvazků u tohoto zaměstnavatele, připadající na jednu hodinu z úhrnu v měsíci odpracovaných hodin maximálně ve výši 1,15 % průměrné mzdy, tj. pro rok 2023 463,726 Kč (1,15 % z 40 324 Kč).

Zaměstnavatel musí oznámit, že bude využívat slevy, a oznámí to České správě sociálního zabezpečení. Učiní tak na předepsaném tiskopise nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu za daný kalendářní měsíc, ve kterém se sleva uplatní. Za únor 2023 konkrétně do 20. 03. 2023.

Jak uplatnit slevy na pojistném

Zaměstnavatel si odečte slevu z částky celkového pojistného za daný měsíc. Pro tento účel je k dispozici aktualizovaný formulář Přehledu o výši pojistného. Předpokládám, že vaše mzdové účetní si s tímto poradí, v současné době mají firmy, které prodávají účetní a mzdové softwary kvůli neustálené legislativě hodně napilno. Zákon také stanovuje, že má zaměstnavatel povinnost vést předepsanou evidenci o zaměstnancích, na které slevu uplatňuje, a dále povinnost oznámit ukončení uplatňování slevy ve chvíli, kdy zároveň nekončí i pracovní poměr.

Ale pozor, zákoník práce ukládá zaměstnanci informační povinnost oznamovat zaměstnavateli skutečnosti či změny spojené s pracovně právním vztahem, aby zaměstnavatel mohl správně evidovat a uplatňovat slevu na pojistném. Například informoval-li zaměstnavatel zaměstnance o uplatnění slevy, musí mu zaměstnanec neprodleně sdělit, zda současně vykonává práci na zkrácený úvazek u jiného zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec povinnost nesplní, nebo úmyslně uvede nepravdivé skutečnosti a sleva tak bude uplatněna chybně, má zaměstnavatel právo po zaměstnanci požadovat náhradu vzniklého penále.

Závěr:

Tato novela vstupuje v platnost od 1. 2. 2023, kdy si zaměstnavatel může uplatnit slevu ve výši 5 % na pojistném. Je to takový benefit pro zaměstnavatele, aby více přijímali zaměstnance na zkrácený pracovní úvazek, osoby starší 55 let, rodiče pečující o dítě mladší 10 let, zaměstnance po rekvalifikaci, osoby s postižením atd. Pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů, uplatní slevu ten zaměstnavatel, který o to požádá první. Hlášení musí proběhnout ze strany zaměstnavatele do 20. 3. 2023. Zaměstnanci vzniká oznamovací povinnost vůči zaměstnavateli.

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.