Hlavní pracovní poměr – HPP

V dnešním tématu si vysvětlíme náležitosti a úskalí pracovně právního vztahu v rámci hlavního pracovního poměru.

V předcházejících dvou číslech jsme pracovali s jednodušší formou pracovně právního vztahu, a to dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti. Tímto závěrečným dílem si shrneme ve zkratce nejzásadnější postupy a povinnosti. Základním právním předpisem, který upravuje typy pracovních poměrů, je zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zákoník práce. Pracovní poměr se zakládá ve většině případů pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vždy se uzavírá písemně, minimálně ve dvou vyhotoveních. Pracovní poměr nemůže být uzavřen mezi manžely u podnikajících fyzických osob.

Základní pravidla:

 • pracovně právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a řídí zákoníkem práce,
 • zakládá se pracovní smlouvou a vzniká dnem nástupu do práce,
 • po nástupu do práce máte vy i zaměstnavatel právo na zkušební dobu; ta je obvykle tři měsíce od vzniku pracovního poměru (šest měsíců u vedoucích pracovníků). V této době můžete vy i zaměstnavatel bez udání důvodu ukončit pracovní poměr,
 • oznámení ukončení pracovního poměru ve zkušební době musí být písemné.

Většina zaměstnavatelů s vámi nejprve uzavře pracovní poměr na dobu určitou, a pak platí:

 • v pracovní smlouvě je uvedeno datum ukončení pracovního poměru nebo doba trvání pracovního poměru,
 • u stejného zaměstnavatele můžete pracovat na dobu určitou bez přerušení maximálně tři roky a zaměstnavatel vám ji může maximálně 2x prodloužit - to však neplatí pro důchodce, u sezónních prací a u práce přes agenturu,
 • po 3 letech pracovního poměru, na dobu určitou můžete ukončit práci a po šesti měsících opět uzavřít pracovní poměr u stejného zaměstnavatele na další tři roky,
 • pokud jste dosáhli maximální délky pracovního poměru na dobu určitou (2 x 3 roky) a zaměstnavatel vás chce dále zaměstnávat, mění se váš pracovní poměr automaticky na dobu neurčitou,
 • pracovní poměr ze strany zaměstnavatele se také ne vždy (ale je hodně těchto případů) sjednává na dobu neurčitou. Doba určitá funguje něco jako pojistka v rámci plnění pracovních úkolů ze strany zaměstnance vůči zaměstnavateli.

Zaměstnavatel by měl písemně informovat také o:

 • délce dovolené a jak se stanovuje,
 • výpovědních dobách,
 • týdenní pracovní době a jejím rozvržení,
 • mzdě, termínu a způsobu jejího vyplácení,
 • kolektivních smlouvách.

Učinit by tak měl do jednoho měsíce od nástupu zaměstnance. Případně může tyto údaje zahrnout přímo do pracovní smlouvy. Pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr může být i na zkrácený úvazek, pokud je to ve smlouvě uvedeno.

Základní povinnosti každého zaměstnavatele při vzniku nového pracovního poměru zaměstnance lze shrnout v následujících sekcích. Zaměstnavatel musí splnit zejména následující ohlašovací povinnosti:

 • nahlásit zaměstnance u zdravotní pojišťovny ve lhůtě do osmi dnů od vzniku pracovního poměru a místně příslušné správě sociálního zabezpečení nahlásit zaměstnance, taktéž ve lhůtě do osmi dnů od vzniku pracovního poměru,
 • splnit registrační povinnost plátce daně u místně příslušného finančního úřadu - zde je lhůta stanovena na 15 dnů od vzniku povinnosti srážet daň, respektive zálohu na daň,
 • každý zaměstnavatel je povinen přihlásit se k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které spravuje pojišťovna Kooperativa, a. s., (i jiné pojišťovny, které mají produkt zákonného pojištění pro zaměstnavatele). Tato povinnost neplatí v případě, že zaměstnavatelem je orgán státní správy.

Se vznikem pracovního poměru je dále na straně zaměstnavatele nutno provést například následující úkony:

 • uzavřít pracovně právní vztah, vyhotovit pracovní smlouvu a mzdový nebo platový výměr, ? vlastnímu uzavření pracovně právního vztahu (pracovní smlouvy) předchází nashromáždění například těchto dokumentů - zápočtový list, výpis z trestního rejstříku, potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon dané pracovní pozice, doklady o ukončeném vzdělání atd.,
 • obeznámení zaměstnance se mzdovými a pracovními podmínkami (pracovní řád atd.) a provést školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci
 • získat písemný souhlas zaměstnance s předáním osobních údajů ke zpracování v souvislosti se zaměstnáním a jejich uchovávání v rámci GDPR.

§ 106 zákoníku práce - Práva a povinnosti zaměstnance ve zkratce

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

Zaměstnanec je povinen:

a) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době, i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno,

b) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

§ 55 zákoníku práce - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Závěr

V dnešním tématu jsme probírali hlavní pracovní poměr (HPP), podmínky písemné pracovní smlouvy a minimální mzdu pro rok 2018 - 12 200 Kč/měsíc při odpracování 40 hodin za týden. Hlavní pracovní poměr lze sjednat na dobu určitou i neurčitou. U HPP má pracovník možnost podepsat prohlášení o zdanitelných příjmech na možnost uplatnění slevy na dani (tento formulář umožňuje v rámci prohlášení pro zaměstnavatele zahrnout například: invalidu, vyživované děti, studenta). Přikládám zde i vzor pracovní smlouvy a platový výměr, který by měl zaměstnanec obdržet při podpisu smlouvy. Zaměstnavatelům ve smlouvě doporučuji nad rámec minimální nebo stanové mzdy určit variabilní odměnu, která není nárokovatelná, ale z vlastní praxe je zajímavou motivací pro zaměstnance. Zaměstnavatel si musí uvědomit, že tento typ mzdy je zatížen jak odvodem na sociální a zdravotní, tak i zálohou na daň. Tuto povinnost je zaměstnavatel povinen zaplatit vždy k 20. dni v měsíci za předcházející období. Tedy mzdy například za 7/2018 jsou splatné do 20. 8. 2018 bez ohledu na výplatní termín. Povinnost zaměstnavatele je také podat měsíčně na příslušné instituce - zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení - zprávy podklady, na základě kterých byly mzdy zpracovány. Hlavní pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele lze kombinovat i s dohodou o provedení práce s jinou náplní činnosti. A jak jsme si uváděli v předcházejícím čísle, je nutné dodržet hranici 10 000 Kč brutto/měsíc s rozsahem max. 300 hodin/rok. I tento typ pracovní smlouvy lze uzavřít jak na dobu určitou, tak neurčitou a nezakládá účast na sociálním a zdravotním pojištění při splnění podmínek. Zde v článku uvádím velmi stručné shrnutí a pro pozorné čtenáře doporučuji nastudovat zákoník práce a metodiky pracovně právních vztahů nebo se obrátit na personální a mzdovou účetní. Někdy špatně uzavřená smlouva může vést k vysokým pokutám jak ze strany inspektorátu práce, tak z institucí, které velmi tvrdě sankcionují nedodržení termínů a povinností vyplývající z mezd.

Krásné září přeji vám všem a budu ráda za zajímavá témata, která vás zajímají, nebo s kterými jste se setkali. Osobně se se mnou můžete setkat na akci pořádané Komorou veterinárních lékařů ve dnech 21. - 22. 9. 2018 Vetmeeting v hotelu Jezerka.

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.