Ekonomika a covid-19

Vážení čtenáři, píši k vám v této nelehké době a stručně vás seznámím s možnostmi pro podnikatele, zaměstnance, čerpání OČR (ošetřování člena rodiny), posečkání daní a EET. Velkou část ekonomických informací vám přímo na stránkách www.vetkom.cz zveřejňuje Komora: zde najdete aktuální novinky, které pro vás připravuji v rámci sekce ekonomiky a daní.

Základní orientace, možnosti a úlevy v rámci pandemie covid-19

Nárok na nemocenskou mají OSVČ pouze v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění (nemocenské pojištění je platbou navíc, není to tedy standardní platba záloh, která vyplývá z vašeho přehledu podaného na místně příslušné MSSZ). Během nemoci však nemusíte jako OSVČ platit zálohy na sociálním a zdravotním pojištění, ale musíte doručit na příslušnou zdravotní pojišťovnu a OSSZ lékařské potvrzení - tedy neschopenku.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají na nemocenskou nárok, v případě, že odvádějí nemocenské pojištění, a to alespoň v délce tří měsíců před nástupem na nemocenskou.

OČR - ošetřování člena rodiny: aktuální stav k 22. 3. 2020

Rodiče se v této době mohou jedenkrát vystřídat. OČR lze využít na dítě mladší 10 let, které nemůže kvůli karanténě navštěvovat školu či školku. Maximální doba, po kterou je možné ošetřovné čerpat, je devět dní. V případě samoživitele/samoživitelky až 16 dní, ale jen za předpokladu, že dítě je mladší 16 let a ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Pro získání ošetřovného stačí kontaktovat školu dítěte, která žadateli předá (osobně či elektronicky) žádost o ošetřovné, ve které je nutné uvést den nástupu na ošetřovné (jako konec je možné uvést "do odvolání").

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. O OČR je možné žádat i u svého dětského lékaře.

Novinka je ale v době, kdy k Vám píši, zatím v jednání. Rozhodné datum bude známo až po datu 24. 3. 2020.

Ošetřovné po celou dobu mimořádného opatření v souvislosti s koronavirem budou moci čerpat i OSVČ a děti až do 13 let. Jde o celou dobu uzavření škol či školek. Schválila to dne 19. 3. 2020 vláda. Novela bude dne 24. 3. 2020 předložena sněmovně a následně předložena ke schválení Senátu a podpisu prezidenta.

Zaměstnanec s účastí na sociálním a zdravotním pojištěním má nárok jak na nemocenskou, tak OČR. Zaměstnavatel mu může v případě překážek v práci nařídit i dovolenou. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené; obecně platí, že určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§ 217 odst. 1 zákoníku práce). Bez dohody se zaměstnancem nemůže zaměstnavatel zaměstnanci určit dovolenou "ze dne na den". Za porušení povinností na úseku dovolené může orgán inspekce práce zaměstnavateli uložit pokutu až do výše 200 000 Kč (zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce).

Posečkání s daní a podání daňového přiznání. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová ve čtvrtek 12. března krátce po 13. hodině na svém twittrovém účtu oznámila, že se posouvá termín, do kterého je nutné odevzdat daňové přiznání finančnímu úřadu a zároveň také uhradit daň bez sankce. Cílem je totiž zredukování počtu osob na finančních úřadech, ale i poštách a zamezení případného šíření koronaviru. Ale jak se říká, co je psáno, není vždy dáno, vyšlo stanovisko, které bylo upřesněno ve finančním zpravodaji MF 16. 3. 2020. Při nepodání DPPO + DPFO do termínu 1. 4. 2020 bez sankce do 1. 7. 2020. Přehled na OSSZ (MSSZ) a ZP termín podání 4. 5. 2020 bez sankce do 3. 8. 2020. Více na stránkách www.vetkom.cz, kde je zpravodaj MF zveřejněn včetně podrobností. Výsledek je stejný: bez sankcí za pozdní podání datum prozatím 1. 7. 2020 jak OSVČ, tak právnické osoby.

V této tíživé situaci doporučuji všem, kteří podávají DPFO a kterým vznikne přeplatek na dani (!) - například díky daňovému bonusu, příjmu ze zaměstnání § 6, úroků z úvěru a penzijnímu a životnímu pojištění, podat na finanční úřad daňové přiznání do 1. 4. 2020. Pokud bude podáno v řádném termínu 1. 4. 2020, je stanoveno tento přeplatek vrátit do 27. 4. 2020. Prozatím ale nikde nebylo zveřejněno, zda budou tyto lhůty ze strany FS skutečně dodrženy.

EET - Ministerstvo financí i Finanční správa v minulém týdnu opakovaně informovaly, že dochází k faktickému odkladu závěrečné fáze EET nejméně o tři měsíce. Stane se tak prostřednictvím vyhlášení tříměsíčního tolerančního pásma. Po tuto dobu (počínaje 1. květnem) bude Finanční a Celní správa maximálně tolerantní k případným zjištěním. Bude plnit výhradně poradní funkci a nebude udělovat žádné sankce, pokud se nově evidující podnikatel nezvládl na evidenční povinnost včas připravit.

NENÍ TO DAR, JE TO ÚVĚR, I KDYŽ BEZÚROČNÝ, A TEDY SPLATNÝ!

Překážky k registraci do systému elektronické evidence tržeb mohou nastat technické, například karanténa podnikatele, omezení pohybu nebo omezení úředních hodin finančních úřadů. Stejně tak mohou být překážky obdobného charakteru i u dodavatelů pokladních zařízení. "Z těchto důvodů vyhlašujeme tříměsíční pardon, během kterého nebudou po dobu tří měsíců podnikatelé nově evidující tržby pokutováni. Cílem tohoto opatření je, aby se v těchto chvílích poplatníci nemuseli stresovat ještě s daňovými povinnostmi. Aby v žádném případě neběhali na finanční úřad žádat o autentizační údaje" uvádí ministryně financí Alena Schillerová. Toleranční pásmo se týká podnikatelů, kteří spadají do závěrečné fáze tedy 3.-4. vlny bez nutnosti prokazovat zavinění související s koronavirem.

Závěrem vám chci popřát hodně sil a energie a hlavně zdraví: to je to nejdůležitější, které si nikdo nikdy nekoupil a nekoupí. Jak sami tušíte, blíží se ekonomická krize. Ano, vláda vám nabídla bezúročné úvěry prostřednictvím ČMZRB na krytí mezd svých zaměstnanců a ostatních ekonomických situací v rámci pandemie. Ale prosím, uvědomte si: není to dar, je to úvěr, i když bezúročný, a tedy splatný! Jako pomoc výborné, ale vy za to nic nezískáte, jenom hotovost. A tu musíte splatit a žádný majetek vám z toho při splacení nezůstane, tak jak jste zvyklí. Třeba koupíte lékařský přístroj, složíte akontaci a zbytek máte na bezúročný úvěr, po splacení je přístroj váš, ale v tomto případě pokryjete jenom náklady, které vznikly nebo vzniknou z nemožnosti vykonávat své povolení a tím dosahovat zisku. Proto vždy vše pečlivě zvažte. Sankce za nesplacení v termínu v rámci ekonomické krize může spoustu podnikatelů donutit k ukončení podnikání, ale pozor, tím to nekončí, dluhy se platit musí a pak nastupují nástroje exekutorů a následně insolvenční řízení. Chci k vám být upřímná, i když se mi to píše těžce. Ale realita, jak opadne tato solidarita, bude velmi tvrdá.

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.