EET – změny

Z Ústavního soudu se snad zablýsklo na lepší časy

Pozor na zásadní změny v EET pro veterinární lékaře - že by opravdu hop a byl tu lidoop?

Vážení páni doktoři, vše zlé je pro něco dobré, jak říká pranostika. A tak je to i s politikou a zalíbením se, ať už voličům, či podnikatelům, kteří přinášejí peníze do státní kasy. Jak moudrý tah k odložení 3. a 4. vlny EET, bohužel zatím nikoliv k jejímu zrušení. Co nás čeká a kdy, to nikdo neví. Ale prozatím se zde zastavme. Pro vás, veterinární lékaře, k datu 1. 3. 2018 v rámci 3. vlny EET tedy nevzniká povinnost evidovat tržby, a tak pro všechny ty, kteří ve 3. vlně měli začít evidovat, to přestalo být zákonnou povinností. S největší pravděpodobností ještě nastanou změny a případné ohraničení činností, ale to je pouze polemika a teze, jak lidu hlásal iluzionista Vladimír Iljič Lenin.

Je ale potřeba neustále dávat pozor a být ve střehu

Brněnský Ústavní soud (ÚS) 15. 12. 2017 zrušil plánovaný náběh třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb. S odloženou platností škrtl i několik dalších ustanovení zákona o evidenci tržeb týkajících se například bezhotovostních plateb a rodných čísel na účtenkách. Třetí a čtvrtá vlna není podle nálezu sama o sobě protiústavní, ale může začít až po důkladnějším zvážení dopadů a vymezení výjimek přímo v zákoně, nikoliv jen ve vládním nařízení. Jako celek zákon u ÚS obstál a dál platí. Vláda v souvislosti s verdiktem ÚS připraví urychleně novelu, řekl premiér Babiš. Třetí a čtvrtá vlna EET se podle něj jen odsouvá. Zákon jako celek ústavní soudci nezrušili. EET podle nich sleduje legitimní cíl - účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí. Návrhu opozičních poslanců ale částečně vyhověl, když zrušil několik ustanovení.

EET už se nemá týkat plateb kartou, z účtenek mají zmizet DIČ obsahující rodná čísla podnikatelů a zřejmě se zpožděním proti původním plánům začne třetí a čtvrtá fáze evidence (čerpáno s veřejně dostupných serverů MFCR). 

"Ústavní soud respektuje skutečnost, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude a předvídat vše, nicméně musí při zavádění jakékoliv plošné regulace zvážit předem její dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu. Rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo," uvedli soudci.

Podle dříve schváleného harmonogramu se měli od března 2018 zapojit veterinární lékaři, praktičtí lékaři, stomatologové, taxikáři, prodejci občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů či židlí a dále také advokáti nebo účetní.

Je ale potřeba neustále dávat pozor a být ve střehu: jak pronesl Gustav Husák, kam čert nemůže, tam alespoň zasmrdí. Takže pozor na klasifikaci 2. vlny neboli fáze, která platí od března 2017 pro maloobchod a velkoobchod.

Proč to zde zmiňuji? Pamatujte u 2. vlny na prodej léků (sazby, za které nakoupíte, 10 %, 15 %, 21 % a přeprodáváte s marží bez veterinárního úkonu. To je stále 2. vlna a ta je pořád v platnosti!

Rekapitulace 2. vlny

EET - upřesnění k rozdělení minoritních činností - maloobchod, velkoobchod s povinností evidovat ke dni 1. 3. 2017.

Minoritní činnost jako taková je podřízena § 6 ZoET. K vymezení evidované tržby tedy dochází na základě naplnění podmínek tvořících dva znaky evidované tržby, které jsou vymezeny v § 3 ZET. A to jsou poplatníci DPFO § 2 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu a poplatníci DPPO § 17 odst. 1 ZDP.

  • Formální (uvedený v § 5 ZoET)
  • Materiální, kterým je založení rozhodného příjmu (uvedený v § 6 ZoET)

S ohledem na neexistující správní praxi v této oblasti a objektivní právo poplatníků na bližší vymezení pojmu minoritní činnost, je vyčkávání poplatníků na další vývoj v této oblasti legitimní. Finanční správa uvádí pouze kritéria. Naplnění kritéria je tak u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu.

Minoritní prodej sám o sobě neurčuje, v jaké vlně máte evidovat. Představuje pro podnikatele jakousi výhodu v tom, že pokud splníte podmínky, můžete minoritní prodej evidovat až ve vlně, kdy evidujete svoje hlavní tržby.

Aktuální definice metodického pokynu k zákonu o EET

Pokud má poplatník i v další fázi v návaznosti na zatřídění další činnosti podle klasifikace NACE povinnost evidovat pouze tržby z minoritní činnosti (resp. více minoritních činností), může opět provést posouzení (testování) splnění kritérií stanovených Metodickým pokynem k aplikaci zákona o evidenci tržeb následovně:

a) Poplatník sečte celkový objem plateb uskutečněných v provozovně za minoritní činnosti (resp. více minoritních činností) z předchozí fáze s objemem plateb z minoritní činnosti (resp. více minoritních činností), které spadají do testované fáze, a součet porovná s celkovým objemem plateb v dané provozovně. Opět jsou zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to za předcházející kalendářní rok.

b) Pokud je stále splněna podmínka, že objem plateb z minoritní činnosti (resp. minoritních činností) nepřevýší částku 175 000 Kč a zároveň tvoří maximálně 49 % z celkových plateb uskutečněných v dané provozovně, lze tržby z této minoritní činnosti začít evidovat až ve fázi, ve které bude poplatník povinen evidovat tržby z hlavní činnosti (resp. některé z hlavních činností).

c) Jinými slovy, objem plateb z minoritních činností se pro účely testování postupně "nasčítává" od počáteční fáze, kdy by poplatník byl bez dalšího s ohledem na zatřídění příslušných činností podle klasifikace NACE povinen začít tržby evidovat, a to vždy ve stavu k té fázi, pro jejíž účely je testování prováděno (platby z minoritní činnosti, jež by byly zařazeny do pozdějších fází, které dosud nenastaly, se do objemu plateb z minoritních činností pro testování nezapočítávají, a to do doby, dokud nenastane povinnost je evidovat v návaznosti na zatřídění podle klasifikace NACE, tyto platby se však vždy započtou do celkového objemu plateb).

Brněnský Ústavní soud (ÚS) 15. 12. 2017 zrušil plánovaný náběh třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb

Takto poplatník může provádět testování objemu plateb z minoritních činností pro jednotlivé provozovny až do okamžiku, kdy v některé fázi vznikne povinnost evidovat tržby hlavní činnosti (resp. některé z hlavních činností). V této fázi pak zahájí i evidenci tržeb ze všech minoritních činností, jejichž evidování bylo na základě splnění výše uvedených kritérií odloženo. Tržby z minoritních činností, které je poplatník povinen evidovat ve fázi pozdější než z činnosti hlavní, může poplatník začít evidovat až ve fázi, kam příslušná činnost podle klasifikace NACE spadá.

Vzhledem k tomu, že posouzení splnění stanovených kritérií vždy vychází z předchozího kalendářního roku a na základě splnění těchto kritérií je poplatníkem zvolen postup odložení evidování tržeb z minoritní činnosti v dalším kalendářním roce, je nutné splnění stanovených kritérií přepočítat nejen v okamžiku zahájení evidence tržeb podle jednotlivých fází, ale také k 1. lednu každého následujícího kalendářního roku. V případě, že objem skutečně realizovaných plateb v průběhu kalendářního roku přesáhne kritéria pro odložení evidence tržeb z minoritní činnosti, bude poplatník povinen zahájit evidenci tržeb z minoritní činnosti až od 1. ledna následujícího kalendářního roku (výsledky testu tedy nejsou přepočítávány podle skutečně dosažených tržeb v průběhu aktuálního kalendářního roku).

V případě nejasností podnikatelského subjektu musí dát závazné stanovisko finanční úřad na základě žádosti na konkrétní případ (tedy účetní jednotku). Cena této služby je zpoplatněna částkou 1000 Kč a vyhodnocení do tří měsíců. Komora veterinárních lékařů ČR nemá pravomoci zajistit na minoritní činnost v rámci EET závazné stanovisko.

Závěrem snad jen zbývá přát si lepší časy, i když v to moc nevěřím. Osobně jsem kupříkladu žádala za KVL ČR o závazné stanovisko v rámci platebních karet a připadala jsem si se zákonodárcem jak Tom a Jerry. Zákonodárce mě minimálně 2x kontaktoval - a to podotýkám telefonicky na základě mé žádosti - kdy si nevěděl rady a údajně s dobrým úmyslem. Proč? Protože žádosti zásadně pokládám v otázkách a očekávám odpovědi ano - ne. Nikoliv s tím, že mi někdo odpoví v paragrafech a výsledek je nula s dohady a paragrafy na čtyři stránky. Proto vám píši jako ekonomka KVL ČR, lidsky a snad i srozumitelně. Držte se, doktoři, já i KVL ČR kopeme za vás a ve váš prospěch. Až se objeví jakékoliv další nové informace v rámci této legislativy, budeme vás informovat.

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.