Daňový balíček 2021

Novinky v rámci hmotného majetku se zpětnou aplikací v daňovém přiznání roku 2020.

Dnes otevřeme téma, které umožnila vláda v rámci daňového balíčku v roce 2021 s možností recipročního aplikování i v roce 2020. Pro podnikatelský subjekt to znamená výrazné snížení základů daně jak z příjmu fyzických osob, tak z příjmu právnických osob, a to ještě v daňovém přiznání roku 2020, které se bude podávat v následujících lhůtách.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období (mimo hospodářský rok zde platí stejná pravidla).

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období (mimo hospodářský rok zde platí stejná pravidla).

Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2020 je do 1. 4. 2021.

Změny v termínu podávání daňového přiznání v roce 2021

Zavádí se lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky – 4 měsíce (tj. do 1. 5. 2021)

Nadále platí lhůta 6 měsíců pro daňového poradce a advokáta (dále jen „poradce“) – plná moc nemusí být uložena v 3měsíční lhůtě u správce daně a i prostřednictvím poradce může být podáno daňové přiznání ve lhůtě 3 měsíců – poradce tedy podá do 1. 4. 2021.

V případě, že poplatník zemře, musí osoba spravující pozůstalost podat řádné daňové přiznání do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele = poplatníka, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti. Tuto lhůtu nelze prodloužit.

Zásadní změny DHIM, které lze uplatnit již pro rok 2020

V případě majetku zařazeného ke dni 1. 1. 2020 a později se tato hranice zvyšuje na 80 000 Kč (tuto retroaktivitu můžeme, ale nemusíme využít).

Tato nová hranice se použije také na technická zhodnocení dokončená a uvedená do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. 1. 2020. V případě majetku zařazeného ke dni 1. 1. 2020 a později se tato hranice zvyšuje na 80 000 Kč (tuto retroaktivitu můžeme, ale nemusíme využít). Tato nová hranice se použije také na technická zhodnocení dokončená a uvedená do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. 1. 2020. Na tomto místě bych chtěla poplatníka upozornit, aby odpisy zvážil, neboť z hlediska zákona je zde jedna podmínka, a to doba použitelnosti. Nikdy není nad opatrnost a proto pamatujte, že důkazní břemeno je vždy na straně poplatníka nikoli správce daně.

Příklad:

Koupím si sedací soupravu za 65 000 Kč, přičemž zákon mi umožňuje odepsat 100 % do daňových nákladů. Pozor ovšem na dobu použitelnosti, která je delší než 1 rok. Z důvodu opatrnosti, bych poplatníky upozornila, aby dle výše svého daňového základu aplikovali v roce 2020 např. částku ve výší 50 000 Kč a v roce 2021 částku ve výši 15 000 Kč. Takto splní podmínku dobu použitelnosti delší než 1 rok, a vyhnou se případnému doměření daně. Rozhodnutí a osobní statečnost je na každém poplatníkovi.

Zrušení daňové kategorie nehmotného majetku

Nehmotným majetkem (výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek) byl podle zákona o daních z příjmů majetek se vstupní cenou nad 60 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Tato kategorie byla od 1. 1. 2020 zrušena (opět tuto retroaktivní změnu až do data účinnosti zákona využít nemusíme). S tím souvisí i zrušení daňového odpisování tohoto majetku (9, 18, 36 měsíců podle jednotlivých druhů majetku).

Změny v hmotném investičním majetku zařazeném v odpisové skupině 1 (3 roky) a v odpisové skupině 2 (5 let)

Mimořádné odpisy lze využít pouze u majetku pořízeného v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021, a to jen u poplatníka, který je jeho prvním odpisovatelem. U hmotného majetku zařazeného v první odpisové skupině můžeme odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

U hmotného majetku zařazeného ve druhé odpisové skupině můžeme odepsat do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců uplatníme odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatníme odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Nejčastějším majetkem v rámci poplatníků je automobil zahrnutý v majetku podnikání a lékařské vybavení v rámci ekonomické činnosti Vaší profese.

Příklad:

Vozidla lze odpisovat buď rovnoměrným způsobem (§ 31 zákona o daních z příjmů,) nebo zrychleným způsobem (§ 32 zákona o daních z příjmů). Výše ročních odpisů u rovnoměrného odpisování je v prvním roce ve výši 11 % vstupní ceny a v dalších letech odpisování ve výši 22,25 % vstupní ceny za rok. Roční koeficienty pro zrychlené odpisování jsou určeny v částce 5 pro první rok odpisování a v částce 6 pro další roky odpisování. Odpis se pro první rok vypočte jako podíl vstupní ceny a koeficientu (vstupní cena / 5) a pro další roky potom 2x daňová zůstatková cena vydělená koeficientem 6 poníženém o počet let, po kterých se již odpisuje, tj. 2x zůstatková cena / (6 – 1); 2x zůstatková cena / (6 – 2) atd. Vypočtená výše odpisů se zaokrouhluje na koruny nahoru.

Na nový majetek patřící do 1. nebo 2. odpisové skupiny pořízený od 1. 1. 2020 lze uplatnit mimořádné odpisy. Pokud by např. první vozidlo (pořizovací cena 321.058,27 Kč) bylo zařazeno v březnu 2020, tak od dubna 2020 do března 2021 se měsíčně uplatní odpis ve výši 16.053 Kč (= 321.058,27 x 0,6 / 12) a od dubna 2021 do března 2022 potom ve výši 10.702 Kč (= 321.058,27 x 0,4 / 12). Z důvodu zaokrouhlení odpisu se poslední odpis uplatní do nulové zůstatkové ceny (zdroj: daňový portál DAUC). Podmínka nového majetku je splněna tehdy, pokud u předchozího majitele nebyl tento majetek odpisován a byl evidován jen jako zboží.

Výše popsané mimořádné odpisy se týkají odpisů daňových (odpisů, které se objeví v daňovém přiznání) – účetní odpisy zůstávají stejné. Účetní odpisy majetku (zaúčtované v účetnictví) vyjadřují, jakým způsobem je majetek v průběhu času opotřeben. Jedná se o postupné (předpokládané) opotřebení majetku, které je stanoveno na základě odborného odhadu co nejpřesněji tak, aby jejich zachycení v účetnictví zaručovalo, že toto účetnictví bude podávat věrný a poctivý obraz skutečnosti.

U mimořádných odpisů je tedy nutné přesně stanovit okamžik zařazení. Mimořádné odpisy nelze přerušit, ale také není povinností tyto mimořádné odpisy vůbec využívat. O použití mimořádného odpisu rozhodujeme u každého kusu majetku zvlášť.

Závěr

V rámci daňového balíčku pro rok 2021 umožnila vláda mimořádné odpisy. Nová opatření na podporu české ekonomiky přinesou mimořádné odpisy pro hmotný majetek pořízený v letech 2020 a 2021. Drobný hmotný investiční majetek byl vázán zákonem maximální částkou 40 000 Kč, která se nyní zvyšuje na 80 000 Kč. Pozor je nutné dát na dobu použitelnosti. V případě, že je delší než 1 rok, pak podmínka není splněna, v případě, že je kratší než 1 rok, pak podmínka splněna je (viz příklad výše). Nejzajímavější novinkou jsou mimořádné odpisy v rámci odpisových skupin 1 a 2 zákona o daních z příjmu. Mimořádné odpisy nelze přerušit a stanovují se pro každý majetek zvlášť. Podmínka nového majetku je splněna tehdy, pokud u předchozího majitele nebyl tento majetek odpisován a byl evidován jen jako zboží.

Troufám si tvrdit, že toto je v rámci optimalizace účetnictví opravdu velmi mimořádná situace, která se legislativně v České republice již vyskytla v rámci povodní před přibližně 12 lety. Tyto částky mohou výrazně ovlivnit základ daně a s tím související daňovou povinnost. U OSVČ i vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění, což je velmi zásadní.

U auta, které jste pořídili v lednu 2020, skončí odpisování v lednu 2022. Tím se v případě prodeje nedostanete do sekce vyúčtování zůstatkové ceny a jejího vypořádání.

Stejně jako zvyšující limit vstupní ceny určující, zda půjde o hmotný majetek, zvyšuje se i limit pro technické zhodnocení hmotného majetku, a to ze 40 000 Kč na 80 000 Kč v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého majetku.

Asi každý ví, co jsou odpisy hmotného majetku. Je to způsob, jakým je hodnota majetku, který společnost nakoupí a používá pro svoji podnikatelskou činnost, postupně zahrnována do nákladů v souladu s tím, jak majetek používáním ztrácí svoji hodnotu. Obecně jsou odpisy hmotného majetku definovány v § 26 zákona o daních z příjmů.

Vtip na závěr:

Zdá se Vám…
že jste opuštění?
že nikoho nezajímáte?
že jste úplně bezvýznamní?
že na Vás nikomu nezáleží?
že o Vás nikdo nechce nic vědět?
že nikoho nezajímá, co vlastně děláte?
TAK ZKUSTE LETOS NEPODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ!

Moc Vás všechny zdravím a těším se na Vás na sněmu KVL ČR (snad v únoru 2021).

Edita Jelínková Hrdličková