Daně – novinky a změny v současné daňové legislativě

Bude někdy těm změnám konec?

Po měsíční odmlce vám dnes popíši, na co si dát pozor a jak postupovat v rámci novel jako osoba samostatně výdělečně činná nebo zaměstnavatel. V článku uvádím cíleně paragrafy, protože mnohé z vás čeká k 31. 3. 2018 podání DPFO za rok 2017. A v případě zaměstnavatelů pak roční zúčtování daně ze závislé činnosti, a to jak srážkovou, tak zálohovou daní. Paragrafy, které zde uvádím, najdete ve svém daňovém přiznání. Jen pro orientaci a pomůcku uvedu soustavu příjmů v souladu se zákonem o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., která vás povede při zpracování DPFO:

 • § 6 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
 • § 7 Příjmy ze samostatné činnosti
 • § 8 Příjmy z kapitálového majetku
 • § 9 Příjmy z nájmu
 • • § 10 Ostatní příjmy

Novely – změny

Změny v ZDP jsou ještě pro rok 2017 dané zákonem č. 377/2015 Sb. (doprovodný zákon k ukončení důchodového spoření). Zvyšuje se limit pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění na 50 tisíc za rok (dosud bylo 30 tisíc Kč).

Zákon č. 254/2017 Sb.: sleva na dani za odběr krve 3000 Kč (doposud 2 tis. Kč) a sleva za odběr kmenových buněk 20 tis. Kč (vše ještě pro rok 2017).

Změna pro rok 2018 po novele zákona č. 200/2017 Sb.: daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje o 150 Kč/měs., tj. na 1267 Kč za měsíc (15 204 Kč za rok).

Daňový benefit pracovníka je až 24 tis. Kč ročně

Platby na penzijní spoření a životní pojištění

§6/9p/3 Příspěvky fi rem jsou osvobozené do 50 tis. Kč ročně (zák. č. 377/2015 Sb.), ale osvobozena je jen ta část příspěvku, která kryje penzijní spoření a životní pojištění (nikoliv část investiční – tu musí fi rma danit do r. 2015 pro zaměstnance podle §6). §15/5 Předčasné ukončení životního pojištění či vyplacení částečného odbytného podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření. Příklad: zaměstnanec oznámí fi rmě předčasné ukončení, ta mu dodaní příspěvky fi rmy za rok výplaty a předcházejících 10 let (přes výplatní pásku). Na toto si dejte velký pozor, protože je za to hodně doměrků, a v případě, že si zaměstnanec sestavuje přiznání sám, musí dodanit v § 10 DPFO.í

Daňový benefi t pracovníka je až 24 tis. Kč ročně (2x životní + penzijní poj.) za vlastní platby na životní pojištění a vlastní platby na penzijní spoření, na něž není poskytnut státní příspěvek (max. 2 tis. měsíčně).

Změna v Bílém domě? České daňové zákony v USA, nebo naopak?
Změna v Bílém domě? České daňové zákony v USA, nebo naopak?

Daňové zvýhodnění na děti

Novela v rámci daňového balíčku § 35c a zák. 200/2017 Sb. přinesla zvýšení sazby na druhé dítě o 200 Kč měsíčně a za třetí dítě o 300 Kč měsíčně – vše zpětně od 1. 1. 2017. To znamená, že sazby činí za rok na:

 • První dítě 1117 Kč měsíčně (13 404 Kč ročně); od 2018 1267 Kč/měs.
 • Druhé dítě 1 617 Kč měsíčně (19 404 ročně, tj. + 2400 Kč ročně)
 • Třetí a další dítě 2 017 Kč měsíčně (24 204 ročně, tj. + 3600 Kč ročně)

Poprvé bylo možno tuto slevu uplatnit za 07/2017, za měsíce 1–6/2017 bude uplatněno v rámci ročního zúčtování či v DPFO. Strop daňového bonusu se nemění (60 300 Kč ročně).

Podmínky bonusu jsou od 2017: jen příjmy podle §6 a §7 ve výši min. 6násobku min. mzdy (tj. 66 000 Kč) – už ne na příjmy podle § 8 až §10 zákona o daních z příjmu!

Omezení paušálních výdajů u OSVČ

 • osob samostatně výdělečně činných §7/7 zákona o daních z příjmu.
 • §7/7 Doposud omezení pro paušály vždy nad 2 mil. příjmů:
 • 40 % (jiné podnikání) – max. 800 tis. Kč
 • 30 % (z pronájmu) – max. 600 tis. Kč Od roku 2015 i pro další sazby paušálních výdajů:
 • 80 % (zemědělci a řemeslníci) – max. 1600 tis. Kč
 • 60 % (služby) max. 1200 tis. Kč Stále zůstává § 35ca, pokud základ daně s paušálem převažují: nemožnost uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti!

Novela pro rok 2017 pozor: lze uplatnit tyto slevy při uplatnění paušálu s limitem do 1 mil. příjmů – možnost volby v roce 2018

Paušál s limitem pouze do 1 mil. příjmů + slevy lze uplatnit. Pozor na § 23/8 při změně metodiky v daňové evidenci za rok předcházející roku uplatnění skutečných výdajů – nutno navýšit základ daně o pohledávky a nespotřebované zásoby (a snížit o dluhy) k hodnotě této úpravy ZD nelze uplatnit paušální výdaje. Abych to zjednodušila, jedná se o přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví, které může subjekt učinit ke konci účetního či hospodářského roku. Ale každá z těchto metod má velmi významné daňové dopady a je třeba tuto transakci dobře promyslet, než tak poplatník učiní. V účetnictví se tomu říká přechodový můstek z DU na PU.

Novinky v roce 2018 u FO z prodeje cenných papírů

§ 4/1w Pravidlo osvobození z prodeje v případech, kdy jejich úhrn nepřesáhne za rok 100 tis. Kč, platí pouze tehdy, pokud tyto papíry nebyly zahrnuty do obchodního majetku. Pokud je máte v obchodním majetku, uplatní se osvobození až po 3 letech od ukončení činnosti (lhůta pro akcie) v případě kmenového listu (k podílu v s. r. o. nebo a. s.) až po 5 letech.

Holky domů! Jste na špatné stopě. Panička Trumpuje za velkou louží.
Holky domů! Jste na špatné stopě. Panička Trumpuje za velkou louží.

Bezúročné půjčky zaměstnancům a jejich pravidla

Příklad: Zaměstnanec obdrží zápůjčku od fi rmy (§6/9/v ) – tam nastává osvobození je u zůstatků bezúročných zápůjček do úhrnné výše jistin 300 tis. Kč u zaměstnance. Při překročení limitu jistiny se zdaňuje zaměstnanci obvyklý úrok z částky jistiny přes 300 tis. Kč jako jeho nepeněžní příjem. Zápůjčky úročené úrokem nižším, nežli obvyklým = majetkový prospěch. Nežádaná část úroku (rozdíl do obvyklého úroku) se počítá z celé jistiny (300 tis. Kč se neodečítá). Tento neosvobozený příjem zaměstnance se počítá za jednotlivé kalendářní měsíce a zahrnuje se do základu daně nejpozději při zaúčtování mzdy za měsíc prosinec.

Zaměstnání můžete mít několik i u několika zaměstnavatelů

Nepeněžní plnění zaměstnancům

§6/9/d v rámci rozšířených nepeněžních plnění zaměstnanců poskytovaných ze sociálního fondu nebo nedaňových nákladů zaměstnavatele. Př.: pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru – od zdravotnických zařízení a pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis (namísto dosavadního použití zdravotnických zařízení) lze např. použít na: vitamínové přípravky, dioptrické brýle či lázně.

Nepeněžní poskytnutí příspěvku = poukázek) na tištěné knihy

Včetně obrázkových knih pro děti, ve kterých reklama nepřesahuje 50 % ploch. V souladu s § 25/1/h jde o náklad daňově neuznatelný pro zaměstnavatele.

Příjmem zaměstnance se rozumí případné plnění zaměstnavatele poskytnuté i rodinným příslušníkům zaměstnance (režijní jízdenky, tábor, nepeněžní plnění ze sociálního fondu). Je nutno zde počítat limit osvobozený u zaměstnance (např. 20 tis. Kč za rok na rekreaci a zájezdy).

Školkovné v rámci zákona o dani z příjmu

Výdaje za péči o dítě v předškolním zařízení §35ba/1g, § 35bb. zavedl zákon č. 247/2014 Sb. (o dětské skupině) od 1. 1. 2014. Novela zákonem č. 127/2015 Sb. (od zdaňovacího období započatého 4. 6. 2015).

Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení v daném období ve výši prokázaných výdajů, max. do výše minimální měsíční mzdy za rok, tzn. 2016 max. 11 000 Kč /rok. Potvrzení musí splňovat podmínky v § 38/i/2f, a je nedílnou součástí přiznání DPFO.

Závěrem jen chci říci, že v případě subjektu, který se rozhodne si sám sestavit své DPFO, existuje tzv. zjednodušený formulář, dáli se to tak nazvat. Ten ale platí pouze pro subjekty, které mají příjmy z §6, tedy ze závislé činnosti. To znamená ze zaměstnání. Zaměstnání můžete mít několik i u několika zaměstnavatelů. Proto než začnete tento formulář vyplňovat, zajistěte si od fi rem, kde jste měli příjem, potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, které se vydává na žádost zaměstnance. Proč? Protože každý zaměstnavatel i formou dohody o provedení práce je povinen za vás zaplatit srážkovou či zálohovou daň. To se vám může vyplatit, protože v případě, že se vám v roce 2017 moc nevedlo nebo jste nepracovali celý rok, vám FU daň v poměrné části vrátí. Samozřejmě jsou tu ještě další aspekty a slevy, které jsem uváděla výše.

Vtip na závěr o dědictví:
V bance: „Dobrý den, pane, jak vám můžeme pomoci?“
„Dobrý den, já jsem dědil a chtěl bych si vybrat peníze z dědictví, co přišly na můj účet.“
Pracovník banky: „Jistě, samozřejmě. Máte tam pěknou sumu, mohl bych vám nabídnout termínovaný účet či výhodnou životní pojistku?“
„Vy jste mi asi špatně rozuměl, já jsem říkal, že jsem dědil, a ne, že jsem debil.“

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.